Försäljningsvinst?

Om företagets balansomslutning minus skulder var över 20 000 euro för den sista hela räkenskapsperioden, utreds om s.k. försäljningsvinst uppstod när företagsverksamheten upphörde. Eventuell försäljningsvinst periodiseras över tiden för motsvarande arbetsinkomst. Periodiseringen flyttara fram datumet då utbetalningen av dagpenning börjar.

Försäljningsvinsten beaktas inte i följande fall:

 • du har varit verksam som företagare i högst 18 månader
 • du har inte ägt aktier i företaget
 • företagets balansomslutning minus skulder var under 20 000 euro för den sista hela räkenskapsperioden
 • företagsverksamheten har inte upphört, men din sysselsättning i företaget har upphört av nedan angivna orsaker
  • arbetsoförmåga (sjukdagpenningens maximitid uppnådd och ansökan om sjukpension är anhängig eller har avslagits)
  • uppdragsförhållandets upphörande (med löntagare jämställd företagare)
  • produktionssäsongens upphörande (säsongbetonad företagsverksamhet på grund av väderförhållandena)
  • produktionsinriktningens nedläggning (du äger under 15 %)

Lämna alltid blanketten för utredning av försäljningsvinst till kassan vid ansökan om dagpenning. I allmänhet ska företagets balansräkning för åtminstone den senaste hela räkenskapsperioden bifogas blanketten. Om balansomslutningen minus skulder är över 20 000 euro och själv ägt företaget eller en del av det, se blankettens hjälpsida för information om vilka bilagor som behövs. Om det känns besvärligt att fylla i blanketten kan du låta din bokförare göra det eller vända dig till vår kundtjänst för att få råd om ifyllandet.

Beräkning av försäljningsvinst

Försäljningsvinsten beräknas på företagstillgångarnas verkliga värde. Från verkligt värde kan du som anskaffningsutgift dra av anskaffningsprisets oavskrivna del enligt balansräkningen eller hälften av värdet på realiserade tillgångar. Dessutom kan försäljningskostnader och obetalda skulder vid företagsverksamhetens upphörande samt räntor på dem dras av från försäljningsvinsten.

Exempel på beräkning av försäljningsvinst och periodisering:

Pekka har haft ett aktiebolag där han ägde 50 %. Bolaget lades ned 31.12.2017.

Arbetsinkomst för dagpenning

Arbetsinkomsten som ligger till grund för Pekkas arbetslöshetsdagpenning är 18 000 euro per år (= 1 500 euro i månaden).

Granskning av balansräkningen

Aktiebolagets balansomslutning minus skulder var 25 000 euro för den sista hela räkenskapsperioden.

Företagstillgångarnas värde vid nedläggningen

Vid nedläggningen hade företaget 2 bilar som delägarna nu har tagit i eget bruk. Enligt bilfirmans uppskattning var bilarnas verkliga värde vid nedläggningen sammanlagt 30 000 euro (15 000 euro/st).

Anskaffningsutgift

Enligt balansräkningen är den oavskrivna delen av anskaffningsutgiften för bilarna (inköpspris minus avskrivningar) 20 000 euro, mer än hälften av det verkliga värdet (15 000 euro).

Övriga företagstillgångar

Företaget har inte haft andra anläggnings- eller omsättningstillgångar eller långfristiga innehav.

Företagets skulder vid nedläggningen

Enligt balansräkningen hade företaget momsskulder på totalt 1 000 euro vid nedläggningen.

Beräkning av försäljningsvinst

Bilarnas verkliga värde är 30 000 euro. Minskas med anskaffningsutgiften 20 000 euro (den oavskrivna delen av anskaffningsutgiften enligt balansräkningen), som är mer än hälften av det verkliga värdet (15 000 euro). Dessutom minskas värdet med företagets skulder vid nedläggningen, 1 000 euro. Den periodiserade försäljningsvinsten blir 9 000 euro. Vinsten fördelas enligt ägarnas innehav (Pekka ägde 50 %). För Pekka blir den periodiserade försäljningsvinsten totalt 4 500 euro.

Försäljningsvinstens periodiseringstid

Försäljningsvinsten divideras med månadsinkomsten som ligger till grund för dagpenningen: 4 500 euro/1 500 euro = 3.

Försäljningsvinsten periodiseras över 3 månader 1.1.2018-31.3.2018. En självrisktid åläggs när rätten till inkomstrelaterad dagpenning börjar gälla. Självrisktiden omfattar 5 vardagar (må-fr), 1.4.2018-6.4.2018. Därefter har Pekka rätt till arbetslöshetsdagpenning från AYT-kassan under högst 400 helt arbetslösa dagar.