Anmäl dig till TE-byrån

För att få arbetslöshetsförmåner ska du anmäla dig som arbetslös arbetssökande till arbets- och näringsbyrån (TE-byrån). Du kan inleda anmälan på arbetskraftsförvaltningens webbplats www.te-palvelut.fi, där du får ytterligare anvisningar. Kom ihåg att nämna för TE-byrån att du är medlem i AYT-kassan.

Efter anmälan ska du fylla i en utredning om företagsverksamhetens upphörande och lämna den till TE-byrån. Du behöver bifoga handlingar som visar att företagsverksamheten upphört, t.ex.

  • intyg över att pensionsförsäkringen upphört
  • intyg över att företaget avförts ur förskottsuppbörds- och arbetsgivarregistren samt ur mervärdesskatteregistret (exklusive yrkesutövare och privata näringsidkare) eller att företagsverksamheten har avbrutits
  • intyg över försättande i likvidation eller konkurs eller upplösning av bolaget
  • intyg över att företagets hyreskontrakt eller andra avtal upphört
  • köpebrev, om företaget eller en del av det sålts
  • intyg över uppdragsförhållandets upphörande och t.ex. bokförarens intyg över antalet uppdrag (med löntagare jämställd företagare)
  • beslut om att rätten till sjukdagpenning upphört och ansökan om sjukpension
  • permitteringsmeddelande och intyg som visar att företaget under det senaste året även permitterat andra arbetstagare

TE-byrån ger kassan ett bindande arbetskraftspolitiskt utlåtande om din arbetslöshet. Ändring i utlåtandet kan inte sökas. Du ska lämna din ansökan om dagpenning till kassan, som ger dig ett överklagbart beslut. Kassan kan inte betala arbetslöshetsdagpenning i strid med TE-byråns utlåtande. 

Närmare information om hur du anmäler dig som arbetslös får du från TE-byrån.