Vem kan bli medlem?

Du kan försäkra dig mot arbetslöshet genom AYT-kassan när du är verksam som företagare och årsarbetsinkomsten i din lagstadgade pensionsförsäkring (FöPL, LFöPL eller ArPL) är minst 12 816 euro.

Som företagare betraktas här FöPL- och LFöPL-försäkrade företagare samt på vissa villkor delägare i ett företag och företagarens familjemedlemmar.

Enbart den omständigheten att du äger ett företag helt eller delvis gör dig inte till en företagare. Om du lönearbetar och företagsverksamheten utgör en bisyssla är det oftast bäst att ha arbetslöshetsförsäkringen i en löntagarkassa.

FöPL- eller LFöPL-försäkrade

Du kan bli medlem i AYT-kassan, om du är skyldig att teckna en FöPL- eller LFöPL-försäkring för din företags- eller lantbruksverksamhet. Den fastställda arbetsinkomsten i din pensionsförsäkring måste uppgå till minst 12 816 euro per år.

Delägare och arbete i familjeföretag

Enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa betraktas vissa delägare som omfattas av ArPL-lagen som företagare.

Arbete i ledande ställning

Du betraktas som företagare, om du arbetar i ledande ställning i ett företag av vilket du äger

  • minst 15 % själv eller
  • minst 30 % tillsammans med din familj (eller om familjen äger så mycket).

Arbete i företag, men inte i ledande ställning

Om du arbetar i ett företag utan att ha en ledande ställning, anses du som företagare när du

  • äger minst 50 % av företaget tillsammans med din familj eller om familjen äger så mycket.

Vem har en ledande ställning?

En ledande ställning har i regel styrelseordföranden, ordinarie styrelseledamöter, verkställande direktören och alla delägare i ett företag där var och en av ägarna äger minst 15 %.

Familjemedlemmar inom arbetslöshetsskyddet

Som företagarens familjemedlemmar betraktas en i samma hushåll boende äkta make/maka (även sambo), barn och barnbarn samt egna föräldrar och far- och morföräldrar.

Trygga din framtid och bli medlem i AYT-kassan här!