VAL eller förändring av försäkringsnivåN

Du anger själv vilken försäkringsnivå som ska ligga till grund för vår fakturering av medlemsavgifter och för arbetslöshetsdagpenningen. När du blir medlem samt under medlemstiden måste du upprätthålla försäkringens miniminivå, som just nu är 12 816 euro/år. Maximinivån är lika stor som årsarbetsinkomsten i din pensionsförsäkring. Minimiarbetsinkomsten som intjänar företagarens arbetsvillkor justeras årligen med lönekoefficienten. 

För en FöPL- eller LFöPL-försäkrad företagare är maximinivån lika stor som den fastställda årsarbetsinkomsten i pensionsförsäkringen. För en ArPL-försäkrad är maximinivån lika stor som årsinkomsten (brutto). Ange alltid helårsinkomsten när du väljer nivå. Som hjälp i valet av försäkringsnivå kan du använda våra räknare för medlemsavgiften och arbetslöshetsdagpenningen.

Från och med 1.1.2015 kan en medlem försäkra sig mot arbetslöshet för ett belopp som maximalt uppgår till den sammanlagda arbetsinkomsten i dina pensionsförsäkringar. Om du t.ex. arbetar som FöPL- och LFöPL-försäkrad företagare, kan du försäkra dig hos oss för högst den sammanlagda arbetsinkomsten i de två försäkringarna (de fastställda årsarbetsinkomsterna).

Försäkringsnivån som grund för dagpenning

Om du blir arbetslös fastställer vi dagpenningen baserat på ditt val av arbetsinkomst. När vi beräknar dagpenningens storlek beaktas försäkringsnivåns månatliga medelvärde under 15 månader före arbetslösheten. Enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa kan vi för den tiden beakta en höjning av arbetsinkomsten med högst 20 %. Om du höjer försäkringsnivån mer än 20 % måste du upprätthålla den förhöjda nivån i minst 15 månader för att vi ska kunna räkna in delen över 20 % i grunden för arbetslöshetsdagpenningen. Närmare information om grunderna för dagpenningen och beräkningen finns i avsnittet Arbetslösa.

Årlig uppdatering av försäkringsnivån

Kontrollera din försäkringsnivå varje år, t.ex. i samband med att vi fakturerar medlemsavgiften, och anmäl din nya försäkringsnivå till AYT-kassan vid behov.  Om den försäkringsnivå som du har valt grundar sig på en FöPL- eller LFöPL-försäkring, uppdaterar vi din försäkringsnivå automatiskt med lönekoefficienten varje år den 1 januari enligt lagen om pension för arbetstagare. Om du inte vill att vi uppdaterar din försäkringsnivå, ber vi dig att meddela oss om detta t.ex. genom att ringa vår kundtjänst.

grundavgift

Grundavgiften faktureras för den tid som medlemmens arbetsvillkor som företagare inte uppfylls. Grundavgiften är 25 % av AYT-kassans lägsta medlemsavgift. För ett helt kalendarår är grundavgiften nu 39,47 euro.

Grundavgiften debiteras för den tid som du är borta från arbetsmarknaden på grund av t.ex. arbetsoförmåga eller moderskapsledighet. Du omfattas av grundavgiften också om du helt avstått från den pensionsförsäkring (FöPL, LFöPL, ArPL) som du tecknat för arbetet som företagare eller om du sänkt årsarbetsinkomsten i pensionsförsäkringen under 12 816 euro/år. Anmäl ändringarna t.ex. via en webblankett eller genom att ringa vår kundtjänst.

Vi kommer att ändra din medlemsavgift till en grundavgift enligt din anmälan. Grundavgiften kommer att debiteras från följande kalendermånads början efter att vi har fått din anmälan. Vi kommer att be dig redogöra årligen om grunden för grundavgiften är fortfarande giltig. Enligt din redogörelse kommer vi antingen fortsätta debitera grundavgiften eller återgå till debitering av medlemsavgift enligt din försäkringsnivå utökat med lönekoefficienten. Grundavgiften debiteras så länge som grunden för den är giltig.