Sociala förmåners inverkan på dagpenningen

Sociala förmåner kan påverka den arbetslöshetsdagpenning som AYT-kassan betalar. Vissa förmåner förhindrar arbetslöshetsdagpenningen, vissa dras av från dagpenningen och vissa har ingen inverkan på dagpenningen som kassan betalar.

Anmäl alla sociala förmåner du ansökt om till kassan. Underlåtelse att anmäla en förmån medför återkrav av arbetslöshetsdagpenning och svikligt förfarande kan leda till uteslutning ur kassan.

Sociala förmåner som inte påverkar utbetalningen av dagpenning

Följande förmåner påverkar inte utbetalningen av arbetslöshetsdagpenning:

 • bostadsbidrag
 • barnbidrag
 • familjepensioner (s.k. änkepension)
 • vårdbidrag
 • menersättning
 • tilläggspension som du betalat själv
 • handikappbidrag
 • livränta och tilläggsränta enligt lagen om skada ådragen i militärtjänst
 • militärunderstöd
 • pension för förtroendevalda betald i form av engångsprestation
 • utkomststöd enligt lagen om utkomststöd
 • partiell förtida ålderspension

Sociala förmåner som dras av från dagpenningen

Följande förmåner dras av från arbetslöshetsdagpenningen som bruttobelopp:

 • delinvalidpension
 • deltidspension
 • ålderspension som inte beviljats på grundval av hela anställningsår
 • tilläggspension som ordnats av arbetsgivare
 • avträdelsepension
 • ersättning för inkomstbortfall i enlighet med lagen om trafikförsäkring och invalidpension som inte beviljats på grundval av full arbetsoförmåga
 • dagpenning enligt lagen om skada ådragen i militärtjänst som inte beviljats på grundval av full arbetsoförmåga
 • del motsvarande tilläggsränta till livränta enligt lagen om olycksfallsförsäkring som inte beviljats på grundval av full arbetsoförmåga
 • olycksfallspension som inte beviljats på grundval av full arbetsoförmåga
 • ersättning för inkomstbortfall enligt brottsskadelagen
 • ersättning för förlorad arbetsförtjänst (pension) enligt patientskadelagen
 • pension beviljad med stöd av 12 § 4 mom. i folkpensionslagen
 • förmån från en annan stat på grundval av arbetsoförmåga och
 • studiestöd i vissa fall

Stöd för hemvård

Stöd för hemvård dras alltid av från din arbetslöshetsdagpenning. I regel minskas arbetslöshetsdagpenningen även med stödet för hemvård av barn som din make erhåller. Eventuellt kommuntillägg beaktas dock inte.

Stödet för hemvård av barn som maken erhåller dras inte av från din arbetslöshetsförmån, om din make

 • själv vårdar barnet och samtidigt får moderskaps-, särskild moderskaps- eller föräldrapenning
 • själv vårdar barnet och inte har rätt till arbetslöshetsförmån på grundval av denna barnavård
 • erhåller arbetslöshetsdagpenning från vilken hemvårdsstödet dragits av.

Minskad social förmån och arbetslöshetsdagpenningens maximitid

Arbetslöshetsdagpenning minskad med sociala förmåner betalas i högst 300/400/500 dagar. Minskad dagpenning räknas in i maximitiden på samma sätt som full dagpenning för den som är helt arbetslös.

Sociala förmåner som förhindrar utbetalning av dagpenning

Följande förmåner förhindrar helt och hållet utbetalningen av arbetslöshetsdagpenning:

 • sjukdagpenning/partiell sjukdagpenning
 • rehabiliteringspenning eller ersättning för inkomstbortfall
 • full invalidpension
 • moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning eller specialvårdspenning
 • pensionsstöd för äldre långtidsarbetslösa
 • ålderspension eller förtida ålderspension
 • lantbruksföretagares generationsväxlingspension och avträdelsestöd