När är en företagare arbetslös?

Du kan få dagpenning om hela företagsverksamheten eller ditt eget arbete i företaget har upphört. För att få dagpenning måste du anmäla dig som arbetssökande till TE-byrån, som utreder om företagsverksamheten eller det egna arbetet som företagare har upphört. Handlingar som visar att företagsverksamheten upphört ska lämnas till TE-byrån.

Företagsverksamhetens upphörande

Om du har varit sysselsatt på heltid som företagare kan du få dagpenning när företagsverksamheten upphört.

Företagsverksamheten anses ha upphört när produktionsverksamheten och den ekonomiska verksamheten har upphört och du

 • avstått från din pensionsförsäkring enligt lagen om pension för företagare eller lagen om pension för lantbruksföretagare samt
 • lämnat (exklusive yrkesutövare och privata näringsidkare) en anmälan till Skatteförvaltningen om
  • att företaget ska avföras ur förskottsuppbördsregistret
  • att företaget ska avföras ur arbetsgivarregistret
  • att företaget ska avföras ur registret över mervärdesskattskyldiga eller om att företagsverksamheten har avbrutits

Du kan få dagpenning även om företaget finns kvar i handelsregistret ifall villkoren ovan är uppfyllda.

Dessutom anses företagsverksamheten ha upphört, om företaget försatts i konkurs eller i likvidation eller ett avtal om upplösning har ingåtts mellan alla bolagsmännen eller det annars är uppenbart att produktionsverksamheten och den ekonomiska verksamheten har upphört helt och hållet.

När företagsverksamheten upphört ska du ge kassan en utredning om eventuell försäljningsvinst (utredningsblankett för försäljningsvinst), även om företaget inte sålts.

Upphörande med arbete i företaget för företagaren själv

I vissa situationer krävs det inte att företaget upphör för att dagpenning ska kunna betalas, om du kan visa att din sysselsättning som företagare upphört. Lagen avgränsar dessa situationer på följande sätt.

 • arbetsförmågan är varaktigt och väsentligt nedsatt

Om du har fått sjukdagpenning från FPA under maximitiden, din arbetsoförmåga fortsätter och din ansökan om sjukpension är anhängig eller har avslagits, då kan du få inkomstrelaterad dagpenning.

 • uppdragsförhållandet har upphört

När du varit en företagare som kan jämställas med en löntagare och utfört arbetsprestationer baserade på uppdragsavtal kan du få dagpenning när uppdragsförhållandet upphör. Vidare förutsätts att arbetsprestationen påminner om en löntagares arbete på grund av dess osjälvständiga karaktär.

I praktiken innebär detta att

 • du har utfört arbetsprestationen själv på ett sätt som uppdragsgivaren bestämt,
 • du står i ett uppdragsförhållande till ett fåtal samma uppdragsgivare,
 • du har inget fast inköps- eller försäljningsställe eller ett motsvarande verksamhetsställe för verksamhetens bedrivande och
 • under det senaste året innan du anmälde dig som arbetssökande har du inte annat än tillfälligt haft anställda i anställningsförhållande för de arbetsprestationer som avses ovan

Uppdragen för den med löntagare jämställda företagaren ska vara avslutade eller inte sysselsätta honom på heltid. Verksamhet som en med löntagare jämställd företagare fastställs alltid i efterhand.

 • företagsverksamheten är säsongbetonad på grund av naturförhållandena och verksamhetsperioden har upphört

Om företagsverksamheten på grund av naturförhållandena i genomsnitt kan bedrivas under sammanlagt högst sex månader om året, kan du få dagpenning när verksamhetsperioden upphör.

Upphörande med arbete i företaget för en delägare

Om du har arbetat i ett företag där du varit delägare kan du få dagpenning när företagsverksamheten upphört. Därtill kan du få dagpenning vid arbetslöshet, om du inte längre innehar andelar eller en ställning i företaget och därmed inte uppfyller företagardefinitionen i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Du kan få dagpenning t.ex. då du sålt dina aktier eller då du äger under 50 % och måste avgå som verkställande direktör förutsatt att du dessutom inte är ordinarie styrelseledamot.

Om företagsverksamheten fortsätter men ditt arbete i företaget har upphört kan du oberoende av ditt innehav få dagpenning i följande situationer

 • din arbetsförmåga är varaktigt och väsentligt nedsatt

Om du har fått sjukdagpenning från FPA under maximitiden, din arbetsoförmåga fortsätter och din ansökan om sjukpension är anhängig eller har avslagits, då kan du få inkomstrelaterad dagpenning.

 • företagsverksamheten är säsongbetonad och verksamhetsperioden har upphört

Om företagsverksamheten på grund av naturförhållandena i genomsnitt kan bedrivas under sammanlagt högst 6 månader om året, kan du få dagpenning när verksamhetsperioden upphör.

Upphörande med arbete i företaget för en familjemedlem

Du kan få dagpenning när företagsverksamheten upphör helt och hållet eller när du blir arbetslös t.ex. på grund av skilsmässa eller andra förändringar i familjerelationerna, om du ägt under 15 % av företaget de senaste 2 åren och inte haft motsvarande beslutanderätt i företaget men betraktats som företagare enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa på grund av din sysselsättning i familjeföretaget.

I följande fall kan du få dagpenning när arbetet upphört, även om företagets verksamhet fortsätter:

 • din arbetsförmåga är varaktigt och väsentligt nedsatt

Om du har fått sjukdagpenning från FPA under maximitiden, din arbetsoförmåga fortsätter och din ansökan om sjukpension är anhängig eller har avslagits, då kan du få inkomstrelaterad dagpenning.

 • företagsverksamheten är säsongbetonad på grund av naturförhållandena och verksamhetsperioden har upphört

Om företagsverksamheten på grund av naturförhållandena i genomsnitt kan bedrivas under sammanlagt högst 6 månader om året, kan du få dagpenning när verksamhetsperioden upphör.

 • ditt arbete har upphört på grund av att produktionsinriktningen lagts ner eller av någon motsvarande orsak

Exempel på nedläggning av produktionsinriktningen är att en butik som sålt ett bageris produkter i anslutning till bageriet läggs ner, men att den övriga bageriverksamheten fortsätter.

 • du är permitterad på heltid
  • förutsättningen är att du inte omfattas av FöPL- eller LFöPL-försäkring och
  • att företaget av ekonomiska orsaker eller av produktionsorsaker under en granskningsperiod om ett år har permitterat eller sagt upp minst en arbetstagare som inte är företagarens familjemedlem
  • med permittering på heltid avses att permitteringen varar minst en kalendervecka
    
 • ditt arbete och din avlöning har avbrutits helt och hållet därför att arbetsplatsen drabbats av en brand eller naturkatastrof
  • förutsättningen är att du har någon annan försäkring än FöPL- eller LFöPL-försäkring och
  • att företaget har minst en arbetstagare som inte är företagarens familjemedlem och för vilken arbetet och avlöningen avbrutits av samma orsak
    
 • ditt arbete har upphört i och med en försämring av företagsverksamhetens förutsättningar som är av permanent slag
  • förutsättningen är att den årliga inkomsten från företagsverksamheten är mindre än 12 576 euro/år 2018 (12 564 euro/år 2017) per arbetande person i företaget och
  • att inga andra än företagarens familjemedlemmar arbetar i företaget
    
 • sporadisk sysselsättning i företaget
  • om du har varit sysselsatt på heltid i företagsverksamhet högst 6 månader under de senaste 2 åren
    
 • eller att arbetet i företaget uteslutande har berott på deltagande i sysselsättningsfrämjande service eller praktik i anknytning till andra frivilliga studier

NÄR FÖRETAGSVERKSAMHETEN BLIR EN BISYSSLA

Om du inte längre är sysselsatt på heltid i din företagsverksamhet kan du få jämkad dagpenning från kassan. Dessa situationer är noga avgränsade i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och i praktiken ganska sällsynta. När det kan anses att heltidsföretagandet blivit en bisyssla handlar det i första hand om en situation där du under företagsverksamheten

 • studerat på heltid och studierna framskridit normalt och pågått minst sex månader under företagsverksamheten eller
 • samtidigt haft ett lönearbete på heltid i minst 6 månader eller
 • du har uppfyllt arbetsvillkor för löntagare (26 veckor) samtidigt som du har arbetat som företagare

För att företagsverksamheten ska anses som en bisyssla krävs att verksamhetens omfattning inte förändras. Om verksamheten t.ex. utvidgas när arbetslösheten börjat ska TE-byrån bedöma om verksamheten fortfarande kan anses som en bisyssla.