Beslut och överklagande

AYT-kassans beslut om medlemskap och dagpenning är överklagbara och innehåller en besvärsanvisning. Om du är missnöjd med kassans beslut, lämna skriftliga besvär till kassan inom 30 dagar efter det att du fick del av beslutet. Du anses ha fått del av beslutet senast den sjunde dagen efter att det postades.

AYT-kassan översänder besvären till besvärsorganen. I ärenden som gäller arbetslöshetsdagpenning finns det två besvärsinstanser: besvärsnämnden för social trygghet och försäkringsdomstolen.

Om dina besvär gäller ett beslut som grundar sig på arbetskraftsmyndighetens utlåtande, kommer AYT-kassan först att översända besvären till den berörda TE-byrån för översyn av utlåtandet.