Rätt till jämkad dagpenning

Under arbetslösheten kan du utföra arbete på så sätt att AYT-kassan samtidigt betalar jämkad dagpenning. För att få jämkad dagpenning måste du vara arbetslös arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån.

Du har rätt till jämkad dagpenning, om 

  • du arbetar på deltid

Med deltidsarbete avses arbete i ett anställningsförhållande där arbetstiden är högst 80 procent av den inom branschen tillämpade maximiarbetstiden för heltidsanställda.

  • du har tagit emot heltidsarbete som varar i högst 2 veckor

Om det arbete du mottagit varar i över 2 veckor, får du full dagpenning före och efter arbetsförhållandet. Du har inte rätt till jämkad dagpenning för tiden i arbete.

  • du har inkomst av företagsverksamhet som varar i högst 2 veckor, företagsverksamhet som bisyssla eller eget arbete

Betalning av jämkad dagpenning när företagsverksamhet bedrivs kräver att företagsverksamheten varar i högst 2 veckor eller att arbets- och näringsbyrån har fastställt att företagsverksamheten är en bisyssla.

Företagsverksamhet som utgör en bisyssla kan omfattas av jämkning, om verksamheten är så begränsad att den inte utgör ett hinder för att ta emot heltidsarbete. Arbetskraftsmyndigheten avgör om företagandet är en bisyssla eller sysselsättning på heltid. TE-byrån avgör, om företagsverksamheten är huvudsyssla eller bisyssla och ger ett utlåtande om saken, vilket är bindande för kassan.

Med eget arbete avses verksamhet i förvärvssyfte för vilket personen inte är skyldig att teckna FöPL- eller LFöPL-försäkring (t.ex. begränsat översättningsarbete).

Jämkningsperiod

Sök jämkad arbetslöshetsdagpenning retroaktivt i perioder av en månad eller 4 sammanhängande kalenderveckor (mån-sön). Vilken av perioderna som används beror på lönebetalningsperioden.

Om du får lön en gång i månaden används kalendermånaden som jämkningsperiod. Om du får lön var fjärde vecka eller varannan vecka är ansöknings-, betalnings- och jämkningsperioderna 4 veckor  (mån-sön).                                                                              

En kortare jämkningsperiod än den normala, s.k. särskild jämkningsperiod, tillämpas om jämkningsperioden inkluderar t.ex. självrisk- eller karenstid för vilken du inte har rätt till arbetslöshetsförmåner. Kassan kan tillämpa en särskild jämkningsperiod vid deltidsarbete som varar över 4 veckor för bättre samordning av jämknings- och lönebetalningsperioderna. Den särskilda jämkningsperioden är kortare än 4 veckor eller en månad. Vid tillämpning av en särskild jämkningsperiod omräknas arbetsinkomsten till en månadsinkomst.

Arbetstidsgranskning

Du har inte rätt till jämkad dagpenning om din arbetstid under jämkningsperioden överskrider 80 % av den inom branschen tillämpade maximiarbetstiden för heltidsanställda. Om du har flera anställningsförhållanden som omfattas av jämkning, sammanräknas deras arbetstider. Lämna alltid en kopia av arbetsavtalet till kassan. Arbetsavtalet ska ange avtalade arbetstimmar och vilket kollektivavtal som tillämpas.

det skyddade beloppet

Om inkomsten av ditt arbete eller företagsverksamheten är före förskottsinnehållning högst 300 euro i månaden eller 279 euro i 4 veckor, den påverkar inte dagpenningens storlek. Om lönen är över 300 euro i månaden jämkas inkomsten och arbetslöshetsdagpenningen.

Inkomst som beaktas vid jämkning

Vid jämkning beaktas lönen under jämkningsperioden. Om en s.k. särskild jämkningsperiod tillämpas, omräknas periodens löneinkomst till en månadsinkomst. Denna månadsinkomst fås genom att man dividerar löneinkomsten med antalet dagar i perioden och multiplicerar dagslönen med 21,5.

Löneinkomsten fastställs alltid utifrån löneintygen, som ska motsvara jämkningsperioden. Utgångspunkten är att jämkningen ska beakta inkomster enligt intjäningsprincipen. Om du t.ex. arbetade i november och en del av novemberlönen betalas först i december, ska jämkningen i november även beakta lönedelen som betalas ut i december. För att påskynda utbetalningen av dagpenning i sådana fall är det bäst att du av arbetsgivaren begär ett särskilt intyg över den del av novemberlönen som betalas senare.

Kontrollera att timmarna i ansökan motsvarar arbetsgivarens löneintyg.

Löneintyget ska ange följande:

  • tidsperiod som lönen hänför sig till                 
  • inkomst före förskottsinnehållning
  • eventuell semestersättning och/eller semesterpenning
  • arbetsgivarens kontaktuppgifter (namn och telefonnummer)

Du kan skriva ut löneintygsblanketter från webbplatsen för Arbetslöshetskassornas samorganisation www.tyj.fi.

Posta din ansökan om jämkad dagpenning samt alla bilagor till kassan på samma gång.

Storleken på jämkad dagpenning

Beloppet av jämkad arbetslöshetsdagpenning beräknas genom att den fulla dagpenningen minskas med 50 % av jämkningsperiodens inkomster som överstiger skyddsdelen. Den jämkade dagpenningen inklusive barnförhöjningar och den erhållna lönen under jämkningsperioden får inte sammanlagt överstiga den lön som ligger till grund för dagpenningen. Detta benämns 100 %-regeln.

Om månadsbeloppet av arbetslöshetsförmånen blir mindre än 50 % av grunddagpenningen (16,20 € år 2019), betalas förmånen inte ut.

Jämkad dagpenning betalas för alla dagar under ansökningsperioden, även för arbetade dagar. Du kan själv beräkna beloppet av jämkad dagpenning med vår dagpenningräknare.

Ackumulering av dagar

Jämkade betalda dagar med inkomstrelaterad dagpenning förbrukar maximitiden för inkomstrelaterad dagpenning i långsammare takt än normalt. Jämkade arbetslöshetsdagar omvandlas till hela arbetslöshetsdagar vid beräkningen.

Exempel

Den inkomstrelaterade dagpenningen för en helt arbetslös person är 50 € per dag.
Personen erhåller 200 € per månad i jämkad inkomstrelaterad dagpenning.
Han förbrukar under månaden 200 € / 50 € = 4 dagar av maximitiden.