FÖRETAGARES RÄTT TILL ARBETSLÖSHETSDAGPENNING

För att få dagpenning måste du uppfylla arbetsvillkoret för företagare.

Företagares arbetsvillkor

Du har rätt till arbetslöshetsdagpenning från AYT-kassan, om du uppfyllde arbetsvillkoret när du blev arbetslös arbetssökande. Arbetsvillkoret uppfylls när du har varit medlem i AYT-kassan i minst 15 månader  och samtidigt varit företagare och din pensionsförsäkringsinkomst åtminstone uppgått till den lagstadgade miniminivån. Den lagstadgade miniminivån är

  • 12 816 euro per år 2019
  • 12 576 euro per år 2018
  • 12 564 euro per år 2017
  • 12 420 euro per år 2016
  • 12 325,55 euro per år 2015

Med pensionsförsäkringsinkomst avses företagarens fastställda arbetsinkomst i FöPL- eller LFöPL-försäkringen samt delägarens eller familjemedlemsföretagarens ArPL-lön. Frivilliga pensionsförsäkringar räknas inte in i inkomsten. Pensionsförsäkringspremierna ska vara betalda för att tiden ska kunna räknas in i arbetsvillkoret.

Arbetsvillkoret kan uppfyllas under en tid av 4 år före arbetslöshetens början och i perioder av minst 4 månader. Den ovannämnda granskningsperioden om 4 år kan förlängas med högst 7 år t.ex. på grund av moderskapsledighet, vårdledighet, sjukledighet, studier eller deltidspension.

Tid med sjuk-, partiell sjuk-, moderskapsdagpenning eller motsvarande tid kan inte räknas in i arbetsvillkoret. Du kan inte heller räkna in tid då du får arbetslöshetsdagpenning eller arbetsmarknadsstöd på grund av att företagsverksamheten eller din sysselsättning i verksamheten upphört.

Den som är borta från arbetsmarknaden kan förlora sitt arbetsvillkor

Om du har varit borta från arbetsmarknaden utan godtagbart skäl längre tid än 6 månader förlorar du rätten till arbetslöshetsdagpenning. Godtagbara skäl för bortovaro är t.ex. sjukdom, moderskapsledighet eller heltidsstudier.

Du anses befinna dig på arbetsmarknaden när du är sysselsatt i företagsverksamhet eller lönearbete eller när du är arbetssökande vid TE-byrån.

Om företagarens arbetsvillkor inte är uppfyllt eller giltigt

Om du inte uppfyller arbetsvillkoret när du blir arbetslös, utreder vi ifall du fortfarande har rätt till dagpenning baserat på löneinkomst. Denna dagpenning benämns löntagares efterskyddsdagpenning.

Om du har varit borta från arbetsmarknaden utan godtagbart skäl i över ett halvår har du inte längre rätt till inkomstrelaterad dagpenning. Detsamma händer om du inte uppfyller arbetsvillkoret under granskningsperioden. I arbetsvillkoret för företagare är granskningsperioden 4 år. Granskningsperioden räknas bakåt från arbetslöshetens början. En löntagare har 26 veckor som arbetsvillkor och villkoret ska uppfyllas under en 28 månader lång granskningsperiod.

Du kan dock ha rätt till grunddagpenning eller arbetsmarknadsstöd, även om villkoren för arbetslöshetsdagpenning inte uppfylls. Förmånerna är lika stora (32,40 euro/dag år 2019) och du kan kontakta FPA för information om hur du söker dem.

Det lönar sig oftast att förbli medlem i AYT-kassan trots att arbetsvillkoret inte uppfylls eftersom AYT-kassan inte debiterar medlemsavgift för arbetslöshetstiden. Om din företagsverksamhet fortsätter senare kan de tidigare företagarperioderna tas med i beräkningen vid den nya granskningen av arbetsvillkoret. Om du börjar lönearbeta är det bäst att bli medlem i en löntagarkassa genast när lönearbetet börjar.