Fastställande av dagpenning 

Företagarens dagpenning fastställs på basis av den arbetsinkomst du valt i AYT-kassan. Denna arbetsinkomst kan maximalt vara lika stor som årsarbetsinkomsten i din lagstadgade pensionsförsäkring (FöPL, LFöPL eller ArPL). Beräkningen av arbetslöshetsdagpenningen omfattar de månader då din fastställda pensionsförsäkringsinkomst åtminstone nått upp till den lagstadgade miniminivån. Miniminivån är

 • 12 816 euro 2019
 • 12 576 euro 2018
 • 12 564 euro 2017
 • 12 420 euro 2016
 • 12 325,55 euro 2015

Om arbetsinkomsten du valt har varierat beräknas dagpenningen på det månatliga medelvärdet av arbetsinkomsten under en tid av 15 månader före arbetslöshetens början.

Pensionsförsäkringsinkomsten och arbetsinkomsten i AYT-kassan anges som helårsinkomst. När dagpenningen beräknas divideras årsarbetsinkomsten med 12 för att få en månadsinkomst. Sedan divideras månadsinkomsten med 21,5 arbetsdagar så att man får en dagslön. Dagpenningen beräknas på denna månadslön.

Om du inte hunnit uppfylla företagarens arbetsvillkor som medlem i AYT-kassan innan du blir arbetslös och har ett gällande efterskydd från en löntagarkassa kommer arbetslöshetsdagpenningen att baseras på löneinkomsten från tiden innan företagandet började.

Företagardagpenningens storlek

Inkomstrelaterad dagpenning består av

 • grunddel
 • förtjänstdel och
 • eventuell barnförhöjning samt
 • eventuell förhöjningsdel (för tid i sysselsättningsfrämjande service)

Grunddelens storlek är 32,40 €/dag år 2019. Förtjänstdelen är 45 % av skillnaden mellan dagslönen och grunddelen. Om din årsarbetsinkomst överskrider 36 936 € är förtjänstdelen 20 % av den del som överstiger detta belopp.

Du har rätt till barnförhöjning, om du försörjer barn under 18 år. Du kan även få barnförhöjning för din sambos barn, om de bor tillsammans med dig i samma hushåll. Barnförhöjningarna år 2019 är

 • 1 barn 5,23 €/dag
 • 2 barn 7,68 €/dag
 • 3 eller fler barn 9,90 €/dag

Dagpenningens storlek med barnförhöjningar får uppgå till högst 90 % av den arbetsinkomst som ligger till grund för dagpenningen.

Exempel på beräkning av dagpenningen

Du har försäkrat dig i AYT-kassan för årsarbetsinkomsten 20 000 euro och du har 2 barn.

Månadsinkomst
20 000 € / 12 mån = 1 666,67 €/mån

Dagslön
1 666,67 € / 21,5 = 77,52 €

Förtjänstdel
(45/100) * (77,52 €/dag - 32,40 €/dag) = 20,30 €

Inkomstrelaterad dagpenning =
grunddel + förtjänstdel + barnförhöjning

Din inkomstrelaterade dagpenning
32,40 €/dag + 20,30 €/dag + 7,68 €/dag = 60,38 €/dag

Den utbetalda dagpenningen med barnförhöjningar kan utgöra högst 90 % av dagslönen.

20 %-regeln

När dagpenningen beräknas beaktas ­arbetsinkomstens månatliga medelvärde under en tid av 15 månader före arbetslöshetens början. För den tiden kan man som högst beakta en höjning av arbetsinkomsten med 20 %. Om du höjer försäkringsnivån med mer än 20 %, måste du upprätthålla den förhöjda nivån i minst 15 månader för att även delen över 20 % ska ligga till grund för arbetslöshetsdagpenningen.

Exempel på 20 %-regeln

Du blev medlem i kassan 1.1.2016. För tiden 1.1.-31.12.2016 valde du arbetsinkomsten 20 000 €/år.
Du höjde arbetsinkomsten till 30 000 €/år från och med 1.1.2017.

a) Om du blir arbetslös innan 15 månader förflutit efter höjningen, t.ex. från och med 1.4.2017, har du haft arbetsinkomsten 30 000 € i 3 månader och nivån 20 000 € under de föregående 12 månaderna.
20 000 euro förhöjd med 20 % är 24 000 euro per år.

Månadsinkomsten som ligger till grund för dagpenningen
[12 x (20 000 €/12) + 3 x (24 000 €/12)] / 15 = 1 733,33 €

b) Om du blir arbetslös när 15 månader eller mer förflutit efter höjningen av arbetsinkomsten, t.ex. från och med 1.4.2018, har arbetsinkomsten varit 30 000 €/år under alla 15 månaderna före arbetslöshetens början. Månadsinkomsten som ligger till grund för dagpenningen är då 30 000 € /12 = 2 500 €

Arbetslös efter delinvalid- eller deltidspension

Om du hade delinvalid- eller deltidspension innan du blev ­arbetslös, fastställs dagpenningen enligt den situation som rådde före pensionen (full arbetsinkomstnivå­) förutsatt att du uppfyllde arbetsvillkoret i AYT-kassan när du började få pension.

Betalningen av deltidspension upphör om du blir arbetslös.

Om betalningen av delinvalidpension fortsätter under arbetslöshetstiden minskas dagpenningen med den.

Företagardagpenningens förhöjda förtjänstdel

Om du får företagardagpenning kan du ha rätt till förhöjd förtjänstdel under sysselsättningsfrämjande service. Förhöjd arbetslöshetsdagpenning betalas i högst 200 dagar oberoende av om du får full eller jämkad förmån.

Den förhöjda förtjänstdelen är 55 procent av skillnaden mellan dagslönen och grunddelen. Om din årsarbetsinkomst överskrider 36 936 € är den förhöjda förtjänstdelen 25 % av den del som överstiger detta belopp.

Företagardagpenningens maximitid

Du har rätt att få arbetslöshetsdagpenning efter den 5 vardagar (må-fr) långa självrisktiden. Dagpenning betalas för 5 dagar i veckan.

Inkomstrelaterad dagpenning betalas för 

 • högst 300 arbetslösa dagar om du har arbetshistoria av högst 3 år
 • högst 400 arbetslösa dagar om du har över 3 års arbetshistoria 
 • högst 500 arbetslösa dagar om du har fyllt 58 år innan du uppfyller arbetsvillkoret och om du har arbetshistoria för minst 5 år under de senaste 20 år 

Som företagare har du inte rätt till s.k. tilläggsdagar. Om maximitiden uppnås och arbetslösheten fortsätter kan du söka arbetsmarknadsstöd (32,40 €/dag) från FPA.

Dagpenning baserad på löneinkomst

Om du inte har hunnit tjäna in arbetsvillkoret för företagare innan arbetslösheten börjar och har blivit medlem i AYT-kassan efter medlemskap i en löntagarkassa, kan du ha rätt till dagpenning baserad på löneinkomst. Denna rätt kallas efterskydd.

Villkoret för efterskydd är att du tjänat in löntagares arbetsvillkor som medlem i en löntagarkassa och blivit medlem i AYT-kassan inom en månad från utträdet ur löntagarkassan. Om du har fått dagpenning från löntagarkassan omedelbart innan du blev företagare utbetalas de återstående dagarna av maximitiden som efterskydd.

Rätten till efterskydd gäller tills arbetsvillkoret för företagare uppfylls, dock i högst 18 månader räknat från starten av heltidsföretagandet.

Ytterligare information om löntagarbaserad dagpenning får du genom webbplatsen för Arbetslöshetskassornas samorganisation.