Yhteistyökumppaneille

Haluamme palvella yhteistyökumppaneitamme, kuten mm. ammattiliittoja, muita kassoja ja vakuutusyhtiöitä, mahdollisimman hyvin. Olemme koonneet tähän tietoa aiheista, jotka saattavat kiinnostaa yhteistyökumppaneitamme.

Jos et löydä hakemaasi tietoa tästä, suosittelemme sinua tutustumaan myös materiaaliimme tai ottamaan yhteyttä AYT-kassan toimistoon puhelimitse 09 2535 3100 tai sähköpostitse asiakaspalvelu [at] ayt.fi. Voit vapaasti julkaista kirjallista materiaaliamme omalla verkkosivullasi tai muissa julkaisuissa, kunhan mainitset AYT-kassan lähteenä.

Otamme mieluusti vastaan asiakaspalvelu [at] ayt.fi (palautetta ja ehdotuksia) osion sisällöstä sinulta, joka tarvitset ammattisi puolesta tietoa yrittäjien työttömyysturvasta.

 

tietoa ayt-kassasta ja yrittäjäturvasta

 

AYT-kassa sulautuu osaksi SYT-kassaa 1.1.2020 alkaen

Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassan ja Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassan kassan kokoukset ovat 23.5.2019 hyväksyneet sulautumissopimuksen, jonka perusteella AYT-kassa sulautuu SYT-kassaan 1.1.2020 lukien. Yhdistymisen jälkeen SYT-kassassa on noin 30 000 jäsentä.

Molemmat kassat jatkavat toimintaansa normaalisti 2019 loppuun asti. AYT-kassan jäsenten jäsenyys ja työttömyysturva jatkuvat katkotta SYT-kassassa 1.1.2020 lukien.

Jatkamme yhteistyötä normaalisti kaikkien tahojen kanssa kuluvan vuoden loppuun asti.keen edetessä. Toivomme, että yrittäjinä toimivia ja yrittäjäksi ryhtyviä ohjataan edelleen vakuuttamaan itsensä työttömyyden varalta yrittäjien työttömyyskassassa.

 

AYT on kaikille yrittäjille avoin työttömyyskassa

Kaikki Suomessa vakituisesti asuvat yrittäjät, joiden eläkevakuutuksen vuosityötulo on vähintään 12 816 € (v. 2019), voivat liittyä AYT-kassan jäseniksi. Yritysmuodolla tai yrityksen toimialalla ei ole merkitystä. Eläkevakuutuksen vähimmäisvuosityötulo on sidottu palkkakertoimeen, jonka mukaan vähimmäisvuosityötuloa tarkistetaan vuosittain.

Kassan jäsenyys kattaa ainoastaan työttömyysturvan. Jos yrittäjäksi ryhtynyt on AYT-kassaan siirtyessään jonkin ammattiliiton yrittäjäjäsen, liittojäsenyyden voi hyvin pitää voimassa. Kassan ja liiton palvelut eivät ole päällekkäisiä.

 

Yrittäjästatus yllättää – osaomistajat ja perheenjäsenet usein väärässä kassassa

Palkansaajille tarkoitetuissa työttömyyskassoissa on jäseninä satojen, mahdollisesti jopa tuhansien, henkilöiden suuruinen joukkio yrittäjiä, jotka eivät ole oikeutettuja hakemaan päivärahaa palkansaajakassasta työttömänä. Ei ole varmuutta, kuinka paljon näitä väärin itsensä vakuuttaneita kaikkiaan on, sillä asia saattaa tulla ilmi ensi kerran vasta päivärahaa hakiessa. Väärin vakuuttaminen johtunee siitä, että kyseiset henkilöt eivät tiedä, että heidät tulkitaan työttömyysturvalain mukaan yrittäjiksi. 

Perheyrityksessä työskentelevä on usein yrittäjä

Henkilö, joka työllistyy samassa taloudessa asuvan perheenjäsenen vähintään 50% omistamassa yrityksessä, on työttömyysturvalain mukaan yrittäjä. Perheenjäseneksi lasketaan tässä avo- tai aviopuoliso, vanhemmat, isovanhemmat, lapset ja lastenlapset. Henkilöä, joka ei itse omista perheyrityksestä osuutta, kutsutaan yrittäjän perheenjäseneksi.

Yrittäjän perheenjäsenen on myös vakuutettava itsensä työttömyyden varalta yrittäjäkassassa. Yrittäjyyden katsotaan alkaneen tällaisella henkilöllä työsuhteen alkaessa, vaikka yritys olisikin toiminut jo pidempään.

Perheyrityksessä työskentelevät kuuluvat yleensä työntekijän eläkevakuutuksen TyEL:n piiriin. Tällöin heidän voi itse olla hankala hahmottaa statuksensa muuttuneen palkansaajasta yrittäjäksi työttömyysturvassa, ellei asiaa tuoda heidän tietoisuuteensa.

On syytä huomioida, että niiden yrittäjän perheenjäsenten, jotka työskentelevät päätoimisesti palkkatyössä muussa, kuin omassa tai perheyrityksessä, ei kuitenkaan ole tarpeen siirtyä yrittäjäkassan jäseneksi.

 

*Yrittäjän perheenjäsenen asemaan muutos 1.7.2019*

Yrittäjän perheenjäsenen työttömyysturva muuttuu 1.7.2019 alkaen. Muutokset koskevat yrittäjän TyEL-vakuutettua perheenjäsentä, joka ei omista perheyrityksestä osuutta. Tällainen henkilö on 1.7.2019 lähtien työttömyysturvassa palkansaaja. Hänen tulee 1.7.2019 alkaen liittyä palkansaajakassaan, jossa hän voi kerryttää 1.7.2019 jälkeen tekemällään työllä työssäoloehtoa.

Palkansaajakassassa niin sanotun yrittäjän ei omistavan perheenjäsenen työssäoloehto on 52 kalenteriviikkoa. Työssäoloehtoa kertyy palkansaajakassan jäsenaikana. Työaikaan ja palkkaan sovelletaan palkansaajan työssäoloehtoa koskevia säännöksiä. Työssäoloehdon tulee kertyä työskentelyaikana, jolloin henkilöllä ei ole ollut omistusta perheyrityksessä. 52 kalenteriviikon ja muita palkansaajia koskevaa, 26 kalenteriviikon mittaista työssäoloehtoa ei voi yhdistää.

Muutokset eivät vaikuta YEL- ja MYEL-vakuutettujen henkilöiden työttömyysturvaan. Muutos ei myöskään koske TyEL-vakuutettuja, jotka omistavat pienenkin osuuden (yli 0 %) perheyrityksestä.

 

Yrityksen osaomistaja - palkansaaja vai yrittäjä?

Henkilö, joka omistaa itse vähintään 15% tai yhdessä samassa taloudessa asuvan perheenjäsenen (myös avopuoliso) kanssa vähintään 30% ja työskentelee yrityksessä johtavassa asemassa, on työttömyysturvalain mukainen yrittäjä.

Johtavassa asemassa ovat pääsääntöisesti hallituksen puheenjohtaja, hallituksen varsinaiset jäsenet, toimitusjohtaja sekä tasaomisteisen yhtiön osakkaat, joista kullakin on vähintään 15% omistusosuus.

Alle 30% yksin yrityksestä omistavat kuuluvat useimmiten edelleen palkansaajan TyEL-vakuutuksen piiriin. Samoin kuin yrittäjän perheenjäsenillä, voidaan päätyä tilanteeseen, jossa yrittäjästatus käy ilmi vasta päivärahaa hakiessa.

 

yrittäjän päivärahaoikeus

Palkansaajan Jälkisuoja

Yrittäjäksi ryhtyvällä palkansaajakassan jäsenellä, joka on kerrryttänyt palkansaajan työssäoloehdon ennen yrittäjyyttään, on mahdollisuus siirtyä saumattomasti AYT-kassaan tomintansa alkuvaiheessa. Palkansaajan jälkisuoja on enintään 18 kuukauden mittainen ajanjakso yrittäjyyden alusta lukien. Jälkisuojan aikana työttömäksi jäävän on mahdollista saada päivärahaa, joka perustuu yrittäjyyttä välittömästi edeltävien 26 viikon ansioihin palkansaajana. Mikäli yrittäjän 15 kuukauden mittainen työssäoloehto ehtii täyttyä ensin, palkansaajan jälkisuoja päättyy yrittäjän työssäoloehdon täytyttyä.

Lisää tietoa palkansaajan jälkisuojasta sivustollamme:

Liity jäseneksi

Palkansaajasta yrittäjäksi

Yrittäjän oikeus työttömyyspäivärahaan

Työttömyyspäivärahan määrittely, kesto ja suuruus

Yrittäjäpäiväraha

Yrittäjän päiväraha määritellään AYT-kassaan valitun, enintään eläkevakuutuksen vuosityötulon suuruisen, vakuutustason perusteella. Kassaan valittu vakuutustustaso voi olla enintään samansuuruinen kuin yrittäjän lakisääteisen eläkevakuutuksen (YEL, MYEL tai TyEL) vuosityötulo. Työttömyyspäivärahan määrittelyyn otetaan mukaan ne kuukaudet, joina vahvistettu eläkevakuutustulo on ollut vähintään laissa säädetyn alarajan suuruinen (12 816 € vuonna 2019).

Päivärahaa laskettaessa vuosityötulo jaetaan 12 kuukaudella kuukausituloksi, josta  saadaan päiväpalkka jakamalla se 21,5 työpäivällä. Päiväraha lasketaan tästä kuukausipalkasta.

Ansiosidonnainen päiväraha koostuu

  • perusosasta
  • ansio-osasta ja
  • mahdollisesta lapsikorotuksesta sekä
  • mahdollisesta korotusosasta (työllistymistä edistävän palvelun ajalta)

Perusosan suuruus on 32,40 €/päivä vuonna 2019. Ansio-osa on 45% päiväpalkan ja perusosan erotuksesta. Vuosityötulon 36 936 € yli menevältä osalta, ansio-osa on 20 %. Klikkaa tästä esimerkkimäärittelyyn sivustollamme.

Yrittäjän jälkisuoja

AYT-kassasta palkansaajakassaan siirtyvä, joka jää työttömäksi ennen palkansaajan työssäoloehdon täyttymistä, voi saada palkansaajakassasta työttömyyspäivärahaa, joka perustuu AYT-kassassa ylläpidettyyn vakuutustasoon. Tämä oikeus on voimassa niin kauan, kunnes täytät palkansaajan työssäoloehdon.

Yrittäjän jälkisuojan toteutuminen edellyttää, että täytät nämä edellytykset:

  • liityt palkansaajakassaan kuukauden sisällä AYT-kassasta eroamisesta ja jäsenmaksusi on maksettu eropäivään saakka
    Sinulla ei ole oikeutta yrittäjän jälkisuojaan, jos sinut on erotettu AYT-kassasta.
  • olet kerryttänyt AYT-kassassa yrittäjän työssäoloehdon 15 kuukautta
    Jos olet saanut AYT-kassasta työttömyyspäivärahaa yrittäjän työssäoloehdon perusteella, jälkisuojaoikeus koskee AYT-kassasta jäljellä olevia päiviä.

 

myyntivoittolaskelma

Jokaisen yrittäjäkassasta päivärahaa hakevan on toimitettava kassalle hakemuksen liitteenä myyntivoittolaskelma, joko osittain tai kokonaan täydennettynä. Myyntivoittolaskelma on selvitys yrityksen taloudellisesta tilanteesta lopettamisen hetkellä.

Jos yrityksen viimeisen täyden tilikauden tase veloilla vähennettynä on ollut yli 20 000 €, tutkitaan onko yritystoiminnan lopettamisen yhteydessä jäänyt jaksotettavaksi ns. myyntivoittoa. Mahdollinen saatu myyntivoitto jaetaan päivärahan perusteena olevalla kuukausitulolla jaksotuksen keston määrittelemiseksi.

Katso tästä kuinka myyntivoitto määritellään. Myyntivoittolaskelmalomakkeen täyttöohjeineen voit tallentaa tai tulostaa Työttömyyskassojen yhteisjärjestön verkkosivustolta tästä.

 

Lisää tietoa

Tilaa maksuton luento

Kokeneet asiantuntijamme tulevat mielellään luennoimaan yrittäjän työttömyysturvasta erilaisiin tilaisuuksiin, kuten messuille, koulutuslaitoksiin ja erilaisiin yrittäjille suunnattuihin tapahtumiin. Tilaa tapahtumaasi puhuja AYT-kassasta asiakaspalvelu [at] ayt.fi (subject: Luennointipyynt%C3%B6) (tästä).

Tilaa MAKSUTONTA materiaalia

Julkaisemme vuosittain uuden esitteen suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Voit tilata julkaisemaamme esitemateriaalia maksutta omaan käyttöösi tai jaettavaksi asiakkaillesi. Tilaa esitemateriaalia tästä.

yhteystiedot

Palvelunumero
09 2535 3100
avoinna ma-to klo 9-16, pe klo 9-13

Sähköpostit
työttömyysturvatiedustelut: asiakaspalvelu [at] ayt.fi
markkinointi- ja yhteistyötiedustelut: pipsa.luodelahti [at] ayt.fi