Päivärahan määrittely

Yrittäjän päiväraha määritellään AYT-kassaan valitsemasi työtulon perusteella. Kassaan valittu työtulo voi olla enintään samansuuruinen kuin lakisääteisen eläkevakuutuksesi (YEL, MYEL tai TyEL) vuosityötulo. Työttömyyspäivärahan määrittelyyn otetaan mukaan ne kuukaudet, joina vahvistettu eläkevakuutustulosi on ollut vähintään laissa säädetyn alarajan suuruinen. Alaraja on

 •  12 816 euroa/vuosi 2019
 •  12 576 euroa/vuosi 2018
 •  12 564 euroa/vuosi 2017
 •  12 420 euroa/vuosi 2016
 •  12 325,55 euroa/vuosi 2015

Jos valitsemasi työtulo on vaihdellut, päiväraha määritellään työttömyyttä edeltäneen 15 kuukauden työtulojen kuukausikeskiarvon perusteella.

Eläkevakuutustulo ja AYT-kassan työtulo ilmoitetaan vuosityötulona. Päivärahaa laskettaessa vuosityötulo jaetaan 12 kuukaudella kuukausituloksi. Kuukausitulosta saadaan päiväpalkka jakamalla se 21,5 työpäivällä. Päiväraha lasketaan tästä kuukausipalkasta.

Jos et ole työttömäksi jäädessäsi ehtinyt täyttää yrittäjän työssäoloehtoa AYT-kassan jäsenenä ja sinulla on palkansaajakassasta siirtynyt jälkisuojaoikeus voimassa, työttömyyspäiväraha perustuu yrittäjyyttä edeltäneeseen palkkatuloon.

Yrittäjäpäivärahan suuruus

Ansiosidonnainen päiväraha koostuu

 • perusosasta
 • ansio-osasta ja
 • mahdollisesta lapsikorotuksesta sekä
 • mahdollisesta korotusosasta (työllistymistä edistävän palvelun ajalta)

Perusosan suuruus on 32,40 €/päivä vuonna 2019. Ansio-osa on 45 % päiväpalkan ja perusosan erotuksesta. Jos vuosityötulosi ylittää 36 936 €, ansio-osa on sen ylimenevältä osalta 20 %.

Olet oikeutettu lapsikorotukseen, jos huollettavanasi on alle 18-vuotiaita lapsia. Voit saada lapsikorotusta myös avopuolisosi lapsista, jos he asuvat kanssasi samassa taloudessa. Lapsikorotukset ovat vuonna 2019

 • 1 lapsesta 5,23 €/päivä
 • 2 lapsesta 7,68 €/päivä
 • 3 tai useammasta lapsesta 9,90 €/päivä

Päivärahan suuruus lapsikorotuksineen saa olla enintään 90 % päivärahan perusteena olevasta työtulosta.

Esimerkki päivärahan laskemisesta

Olet vakuuttanut itsesi AYT-kassassa 20 000 euron vuosityötulosta ja sinulla on 2 lasta.

Kuukausitulo
20 000 € / 12 kk = 1 666,67 €/kk

Päiväpalkka 
1 667,67 € / 21,5 = 77,52 €

Ansio-osa  
(45/100) * (77,52 €/pv - 32,40 €/pv) = 20,30 €

Ansiopäiväraha =
perusosa + ansio-osa + lapsikorotus

Ansiopäivärahasi
32,40 €/pv + 20,30 €/pv + 7,68 €/pv = 60,38 €/pv

Maksettava päiväraha lapsikorotuksineen voi olla enintään 90 % päiväpalkasta.
 

20 % sääntö

Päivärahan määrittelyssä otetaan huomioon työtulo­tasojen kuukausikeskiarvo työttömyyttä edeltäneiden 15 kuukauden ajalta. Tuona aikana työtulossa voidaan ottaa huomioon enin­tään 20 % korotus. Jos kassan työtuloa nostaa enemmän kuin 20 %, korotettua tasoa tulee yllä­pitää vähintään 15 kuukautta, jotta myös 20 % ylittävä osuus otetaan työttömyyspäivärahan perusteeksi.

Esimerkki 20 % säännöstä

Olet liittynyt kassaan 1.1.2016. Ajalla 1.1.-31.12.2016 valitsemasi työtulotaso on ollut 20 000 €/vuosi.
Olet korottanut 1.1.2017 alkaen työtuloasi tasolle 30 000 €/vuosi.

a) Jos jäät työttömäksi ennen kuin korotuksesta kulunut 15 kk, esimerkiksi 1.4.2017 lähtien, työtulo on ollut 3 kk tasolla 30 000 € ja sitä edeltävät 12 kk tasolla 20 000 €, joka on 20 %:lla korotettuna 24 000 €/vuosi.

Päivärahan perusteena oleva kuukausitulo
[12 x (20 000 €/12) + 3 x (24 000 €/12)] / 15 = 1 733,33 €

b) Jos jäät työttömäksi aikaisintaan 15 kuukauden kuluttua työtulon korotuksesta, esimerkiksi 1.4.2018 alkaen, on työtulo ollut tasolla 30 000 €/vuosi koko työttömyyttä edeltäneen 15 kuukauden ajan. Päivärahan perusteena oleva työtulo on 30 000 €/vuosi eli 2 500 €/kk.
 

Työttömäksi osatyökyvyttömyys- tai osa-aikaeläkkeeltä

Jos olet ollut osatyökyvyttömyys- tai osa-aikaeläkkeellä ennen työt­tömäksi jäämistä, päivärahasi määräytyy ennen eläkettä vallinneen tilanteen mukaisesti (täysi työtulo­taso) edellyttäen, että olet täyttänyt AYT-kassassa yrittäjän työssäoloehdon eläkkeelle jäämiseen mennessä.

Osa-aikaeläkkeen maksaminen päättyy, jos jäät työttömäksi.

Jos osatyökyvyttömyyseläkkeen maksaminen jatkuu työttömyysaikana, osatyökyvyttömyyseläke vähennetään bruttomääräisenä päivärahasta.

Yrittäjäpäivärahan korotettu ansio-osa

Jos saat yrittäjäpäivärahaa, sinulla voi olla oikeus korotettuun ansio-osaan vain työllistymistä edistävän palvelun ajalta. Korotettua työttömyyspäivärahaa maksetaan enintään 200 päivältä riippumatta siitä, maksetaanko sinulle täyttä vai soviteltua etuutta.

Korotettu ansio-osa on 55 % päiväpalkan ja perusosan erotuksesta. Jos vuosityötulosi ylittää 36 936 €, korotettu ansio-osa on sen ylimenevältä osalta 25 %.

Yrittäjäpäivärahan enimmäismaksuaika

Päivärahaa maksetaan 5 arkipäivän (ma-pe) mittaisen omavastuuajan jälkeen, 5 päivältä viikossa.

Ansiopäivärahaa maksetaan enintään 

 • 300 työttömyyspäivältä, jos sinulla on työhistoriaa 3 vuotta tai vähemmän
 • 400 työttömyyspäivältä, jos sinulla on työhistoriaa yli 3 vuotta 
 • 500 työttömyyspäivältä, jos olet täyttänyt työssäoloehdon sen jälkeen, kun olet täyttänyt 58 vuotta ja jos sinulla on ollut vähintään 5 vuotta työhistoriaa viimeisen 20 vuoden aikana  

Yrittäjänä sinulla ei ole enimmäisajan täytyttyä oikeutta ns. lisäpäiviin. Jos enimmäisaikasi täyttyy ja työttömyytesi jatkuu, voit hakea työmarkkinatukea (32,40 €/pv) Kelasta.

Palkkatuloon perustuva päiväraha

Jos et ole ehtinyt kerryttää yrittäjän työssäoloehtoa ennen työttömyyttäsi ja olet liittynyt AYT-kassaan palkansaajasta, sinulla saattaa olla oikeus palkkatuloon perustuvaan päivärahaan. Tätä oikeutta kutsutaan jälkisuojaksi.

Jälkisuojan edellytyksenä on, että olet palkansaajakassan jäsenenä kerryttänyt palkansaajan työssäoloehdon ja liittynyt AYT-kassaan kuukauden sisällä palkansaajakassasta eroamisesta. Jos olet saanut palkansaajakassasta päivärahaa välittömästi ennen yrittäjyyttä, jälkisuojan perusteella maksetaan enimmäismaksuajasta jäljellä olevat päivät.

Jälkisuojaoikeus on voimassa, kunnes yrittäjän työssäoloehto täyttyy, kuitenkin enintään 18 kuukautta päätoimisen yrittäjyyden alkamisesta lukien.

Lisätietoja palkkatuloon perustuvasta päivärahasta saat Työttömyyskassojen yhteisjärjestön verkkosivustolta.