Oikeus soviteltuun päivärahaan

Työttömyyden aikana voit tehdä työtä siten, että AYT-kassa maksaa samanaikaisesti soviteltua päivärahaa. Soviteltua päivärahaa saadaksesi sinun on oltava TE-toimistossa työttömänä työnhakijana.

Sinulla on oikeus soviteltuun päivärahaan, jos

  • teet osa-aikaista työtä

Osa-aikatyöllä tarkoitetaan työsuhteessa tehtyä työtä, jonka työaika on enintään 80 % alalla sovellettavasta kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta.

  • olet vastaanottanut enintään 2 viikkoa kestävän kokoaikatyön

Jos vastaanottamasi työ kestää yli 2 viikkoa, maksamme täyttä päivärahaa ajalta ennen työsuhdetta ja sen jälkeen eikä sinulla ole oikeutta soviteltuun päivärahaan työssäoloajaltasi.

  • saat tuloa enintään 2 viikkoa kestävästä yritystoiminnasta, sivutoimisesta yritystoiminnasta tai omasta työstä

Sovitellun päivärahan maksaminen yritystoiminnan ajalta edellyttää, että yritystoiminta joko kestää enintään 2 viikkoa tai sitten yritystoiminta on todettu TE-toimistossa sivutoimiseksi.

Sivutoiminen yritystoiminta voi olla sovittelun piirissä silloin, kun se on niin pienimuotoista, ettei se ole esteenä kokoaikatyön vastaanottamiselle. TE-toimisto ratkaisee sen, onko yli 2 viikkoa kestävä yrittäjyys pää­toimista vai sivutoimista. TE-toimisto antaa asiasta työttömyyskassaa sitovan lausunnon.

Omana työnä pidetään ansiotarkoituksessa harjoitettua toimintaa, jota varten henkilö ei ole velvollinen ottamaan YEL- tai MYEL-vakuutusta (esim. pienimuotoiset käännöstyöt).

Sovittelujakso

Hae soviteltua työttömyyspäivärahaa takautuvasti joko kuukauden tai 4 peräkkäisen kalenteriviikon (ma-su) jaksoissa. Käytettävä sovittelujakso riippuu palkanmaksujaksoista.

Jos palkka maksetaan sinulle kerran kuussa, sovittelujaksona käytetään kalenterikuukautta. Jos taas palkkasi maksetaan kerran 4 viikossa tai 2 viikon välein, haku-, maksu- ja sovittelujaksot ovat 4 kalenteriviikon (ma-su) mittaiset.                                                                              

Normaalia sovitteluaikaa lyhyempää sovittelujaksoa eli erityistä sovittelujaksoa käytetään, jos sovitteluaikaan sisältyy esim. omavastuu- tai karenssiaikaa, joiden ajalta sinulla ei ole oikeutta työttömyysetuuteen. Kassa voi käyttää erityistä sovittelujaksoa yli 4 viikkoa kestävän osa-aikatyön alkaessa, jotta sovittelujakso jatkossa vastaa paremmin palkanmaksujaksoja. Erityinen sovittelujakso on lyhyempi kuin 4 viikkoa tai kuukausi. Erityistä sovittelujaksoa käytettäessä sovittelujaksolla saatu työtulo muunnetaan laskennallisesti kuukausituloksi.

Palkkatyön työaikatarkastelu

Sinulla ei ole oikeutta soviteltuun päivärahaan, jos työaikasi sovittelujakson aikana ylittää 80 % alalla sovellettavasta kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta. Jos sinulla on useampia sovittelun piirissä olevia työsuhteita, työsuhteiden työaika lasketaan yhteen. Toimita kassalle aina kopio työsopimuksesta. Työsopimuksesta tulee käydä ilmi sovittu työtuntimäärä ja sovellettava työehtosopimus.

Suojaosuus

Jos työstä tai yritystoiminnasta saatu ennakonpidätyksen alainen tulo on kuukauden sovittelujaksolla enintään 300 euroa tai 4 kalenteriviikon sovittelujaksolla enintään 279 euroa, tulo ei vaikuta päivärahan suuruuteen.

Jos saatu tulo on suurempi kuin suojaosuus, tulo sovitellaan työttömyyspäivärahaan.

Sovittelussa huomioon otettava tulo

Sovittelussa otetaan huomioon sovittelujaksolta saatu palkka. Jos sovittelujaksona käytetään ns. erityistä sovittelujaksoa, sovittelujakson palkkatulo muutetaan laskennallisesti kuukausituloksi. Laskennallinen työtulo saadaan jakamalla ansaittu palkkatulo ajanjaksoon sisältyvien päivien lukumäärällä ja kertomalla saatu päiväpalkka luvulla 21,5.

Huomioon otettava palkkatulo määritellään aina palkkatodistuksen perusteella. Todistuksen on vastattava sovittelujaksoa.

sovittelu ennen 1.4.2019

Työttömyyden aikaisten tulojen sovittelu on ollut nykyisin ansaintaperusteinen, eli tulo on vaikuttanut sen jakson päivärahaan, jolloin työ on tehty.

sovittelu 1.4.2019 alkaen

Huhtikuusta alkaen työttömyyskassoissa siirrytään maksuperusteiseen sovitteluun, mikä tarkoittaa sitä, että 1.4. jälkeen tehdyn työn tulot sovitellaan palkan maksuajankohdan mukaan. Ilmoita työtunnit hakemuksessa päiväkohtaisessa täytössä, kuten tähänkin asti, ja toimita AYT-kassalle palkkatodistus saatuasi sen.

Tarkista, että hakemuksessa ilmoitetut tunnit vastaavat työnantajan palkkatodistusta.

Palkkatodistuksesta on käytävä ilmi seuraavat seikat

  • ajanjakso, jolle palkka kohdistuu                 
  • ennakonpidätyksen alainen ansio
  • mahdolliset lomakorvaukset ja/ tai lomarahat
  • työnantajan yhteystiedot (nimi ja puhelinnumero)

Palkkatodistuslomakkeita voi tulostaa Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön verkkosivuilta.

Toimita hakemus kaikkine liitteineen mieluusti yhdellä kertaa kassaan.

Sovitellun päivärahan suuruus

Sovitellun työttömyyspäivärahan määrä lasketaan siten, että 50 prosenttia suojaosan ylittävistä sovittelujakson aikana saaduista tuloista vähennetään täysimääräisestä päivärahasta. Sovitellun päivärahan määrä lapsikorotuksineen ja saatu palkka voivat olla sovittelujakson aikana enintään työttömyyspäivärahan perusteena olevan palkan suuruinen. Tästä käytetään nimitystä 100 % sääntö.

Jos sinulle työttömyysetuutena kuukaudelta maksettava erä olisi pienempi kuin 50 % peruspäivärahasta (16,20 € vuonna 2019), etuutta ei makseta.

Soviteltua päivärahaa maksetaan hakujakson kaikilta päiviltä, myös työssäolopäiviltä. Sovitellun päivärahan määrän voit laskea itse päivärahalaskurillamme.

päivien kertyminen

Sovitellut työttömyyspäivät kerryttävät enimmäismaksuaikaa tavallista hitaammin. Sovitellut työttömyyspäivät otetaan huomioon muunnettuna täysiksi työttömyyspäiviksi.

Esimerkki enimmäisajan kulumisesta sovittelun aikana

Kokonaan työttömän henkilön ansiopäiväraha on 50 € päivässä.
Hänelle maksetaan soviteltua ansiopäivärahaa 200 € kuukaudessa.
Enimmäisajasta kuluu kuukauden aikana 200 € / 50 € = 4 päivää.