Päätökset ja niistä valittaminen

AYT-kassan tekemät jäsenyys- ja päivärahapäätökset ovat valituskelpoisia ja sisältävät valitusohjeen. Jos olet tyytymätön kassan antamaan päätökseen, toimita kirjallinen valitus kassalle 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisestasi. Päätös katsotaan saadun tiedoksi viimeistään seitsemäntenä päivänä sen postittamisesta.

AYT-kassa lähettää valitukset edelleen muutoksenhakuelimille. Työttömyyspäiväraha-asioissa valitusasteita on kaksi: sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta ja vakuutusoikeus.

Jos valituksesi koskee työvoimaviranomaisen lausuntoon perustuvaa päätöstä, AYT-kassa toimittaa valituksen ensin TE-toimistoon työvoimapoliittisen lausunnon tarkistamista varten. Työvoimapoliittisesta lausunnosta ei voi valittaa, vaan valitus tulee tehdä AYT-kassan päätöksestä, joka perustuu työvoimapoliittiseen lausuntoon.