Myyntivoittoa?

Jos yrityksen viimeisen täyden tilikauden tase veloilla vähennettynä on ollut yli 20 000 euroa, tutkitaan onko yritystoiminnan lopettamisen yhteydessä jäänyt ns. myyntivoittoa.

Mahdollisesti jäänyt myyntivoitto jaksotetaan siten, että katsotaan kuinka pitkän ajan työtuloa myyntivoitto vastaa. Jaksotus siirtää päivärahan maksamisen alkamispäivämäärää eteenpäin.

Myyntivoittoa ei huomioida, jos

 • olet toiminut yrittäjänä enintään 18 kuukautta
 • et itse ole omistanut yrityksen osakkeita
 • yrityksen viimeisen täyden tilikauden tase veloilla vähennettynä on ollut alle 20 000 euroa
 • yritystoimintasi ei ole loppunut, vaan ainoastaan työllistymisesi yrityksessä on päättynyt alla mainituista syistä
  • työkyvyttömyys (sairauspäivärahan enimmäisajan täyttynyt ja työkyvyttömyyseläkehakemus vireillä tai hylätty)
  • toimeksiantosuhteen päättyminen (palkansaajaan rinnastettava yrittäjä),
  • tuotantokauden päättyminen (sääolosuhteista johtuen kausiluonteinen yritystoiminta)
  • tuotantosuunnan lopettaminen (oma omistusosuus alle 15 %)

Hakiessasi päivärahaa toimita kassalle aina myyntivoiton selvityslomake. Lomakkeeseen tulee yleensä liittää vähintään yrityksen tasetiedot viimeiseltä täydeltä tilikaudelta. Jos taseen loppusumma veloilla vähennettynä on yli 20 000 euroa  ja olet itse omistanut yrityksen tai osan siitä, katso laskelmakaavakkeen ohjesivulta lomakkeeseen tarvittavat liitteet. Jos lomakkeen täyttäminen tuntuu hankalalta, voit täytättää sen kirjanpitäjälläsi tai ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme, jotta voimme neuvoa sinua lomakkeen täyttämisessä.

Myyntivoiton määrittely

Myyntivoitto lasketaan yritysomaisuuden käyvästä arvosta. Käyvästä arvosta voit vähentää hankintamenona joko taseessa poistamatta olevan osuuden hankintahinnasta tai puolet myydyn omaisuuden arvosta. Lisäksi myyntivoitosta voidaan vähentää omaisuuden myynnistä aiheutuneet kulut ja yritystoiminnan lopettamishetkellä olemassa olevat maksamattomat velat sekä niiden korot.

Esimerkki myyntivoiton määrittelystä ja jaksotusajan laskemisesta:

Pekalla on ollut osakeyhtiö, josta hän on omistanut 50 %. Yhtiö on lopetettu 31.12.2017.

Päivärahan perusteena oleva työtulo

Pekan työttömyyspäivärahan perusteena käytettävä työtulo on 18 000 euroa vuodessa (= 1 500 euroa kuukaudessa).

Tasetarkastelu

Osakeyhtiön viimeisen täyden tilikauden taseen loppusumma veloilla vähennettynä on ollut 25 000 euroa.

Yritysomaisuuden arvo lopettamishetkellä

Lopettamishetkellä yrityksellä on ollut 2 autoa, jotka osakkaat ovat ottaneet omaan käyttöönsä. Autoliikkeen arvion mukaan autojen käyvät arvot lopettamishetkellä ovat yhteensä 30 000 euroa (15 000 euroa/kpl).

Hankintameno

Taseessa poistamatta oleva osa autojen hankintamenosta (ostohinta, josta on vähennetty poistot) on 20 000 euroa, joka on enemmän kuin puolet käyvästä arvosta (15 000 euroa).

Muu yritysomaisuus

Yrityksellä ei ole ollut muuta käyttö- eikä vaihto-omaisuutta eikä pitkäaikaista sijoitusta.

Yrityksen velat lopettamishetkellä

Yrityksen lopettamishetken taseessa on ALV-velkaa yhteensä 1 000 euroa.

Myyntivoiton määrittely

Autojen käypä arvo 30 000 euroa. Siitä vähennetään hankintamenona 20 000 euroa (taseessa poistamaton osa hankintamenosta), joka on suurempi kuin puolet käyvästä arvosta (15 000 euroa). Lisäksi vähennetään yrityksen lopettamishetken velat 1 000 euroa. Jaksotettavaksi myyntivoitoksi jää 9 000 euroa. Tämä jaetaan omistussuhteiden (Pekalla 50 %) mukaan osakkaille, joten Pekalle jää jaksotettavaa myyntivoittoa yhteensä 4 500 euroa.

Myyntivoiton jaksotusajan pituus

Saatu myyntivoitto jaetaan päivärahan perusteena olevalla kuukausitulolla: 4 500 euroa/1 500 euroa = 3.

Myyntivoitto jaksottuu siis 3 kuukaudelle ajalle 1.1.2018-31.3.2018. Työttömyyspäivärahan maksu voi alkaa 3 kuukauden jaksotusajan jälkeen 1.4.2018. Päivärahakauden alkaessa asetetaan lisäksi omastuuaika 5 päivää (ma-pe), jonka jälkeen Pekalla on oikeus saada AYT-kassasta työttömyyspäivärahaa enintään 400 kokonaan työttömän päivän ajalta.