Milloin yrittäjä on työtön?

Voit saada päivärahaa, jos yritystoimintasi on kokonaan lopetettu tai oma työllistymisesi yrityksessä on päättynyt. Päivärahaa saadaksesi sinun on ilmoittauduttava työnhakijaksi TE-toimistoon, jossa tutkitaan yritystoimintasi tai työllistymisesi päättyminen. Yritystoiminnan päättymisen osoittavat asiakirjat on toimitettava TE-toimistoon.

Yritystoiminnan päättyminen

Jos olet työllistynyt päätoimisesti yrittäjänä, voit saada päivärahaa yritystoimintasi päätyttyä.

Yritystoiminta katsotaan päättyneeksi, kun yritystoiminnan tuotannollinen ja taloudellinen toiminta on loppunut ja olet

 • luopunut YEL- tai MYEL-vakuutuksesta sekä
 • jättänyt verohallinnolle ilmoituksen (ilmoituksia ei edellytetä ammatinharjoittajilta eikä toiminimiyrittäjiltä)
  • yrityksen poistamiseksi ennakkoperintärekisteristä
  • yrityksen poistamiseksi työnantajarekisteristä ja
  • yrityksen poistamiseksi tai keskeyttämiseksi arvonlisäverovelvollisten rekisteristä

Voit saada päivärahaa vaikka yritys jäisikin kaupparekisteriin, kunhan yllämainitut edellytykset täyttyvät.

Yritystoiminta katsotaan kokonaan lopetetuksi myös silloin, jos yritys on asetettu konkurssiin tai selvitystilaan tai sen purkamisesta on tehty yhtiömiesten kesken sopimus tai on muuten ilmeistä, että yrityksen tuotannollinen ja taloudellinen toiminta on loppunut.

Yritystoiminnan päätyttyä sinun tulee toimittaa kassalle selvitys mahdollisesta myyntivoitosta (myyntivoittolaskelma), vaikka yritystä ei olisikaan myyty.

Yrittäjän Työskentelyn päättyminen yrityksessä

Tietyissä tilanteissa päivärahan saamiseksi ei edellytetä yrityksen lopettamista, jos pystyt osoittamaan työllistymisesi yrittäjänä päättyneen. Nämä tilanteet on rajoitettu laissa seuraavasti.

 • työkyvyn pysyvä ja olennainen alentuminen

Jos olet saanut Kelan sairauspäivärahaa enimmäisajan ja työkyvyttömyytesi jatkuu edelleen, voit saada ansiopäivärahaa edellyttäen, että työkyvyttömyyseläkehakemuksesi on vireillä tai hylätty.

 • toimeksiantosuhteen päättyminen

Jos olet ollut palkansaajaan rinnastettava yrittäjä ja tehnyt työsuoritukset toimeksiantosopimusten perusteella, voit saada päivärahaa toimeksiantosuhteen päättyessä. Edellytyksenä on lisäksi, että työsuorituksesi muistuttaa sen epäitsenäisen luonteen takia palkansaajana tehtävää työtä.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että

 • olet tehnyt työsuorituksen itse toimeksiantajan määräämällä tavalla
 • olet toimeksiantosuhteessa samoihin harvalukuisiin toimeksiantajiin
 • sinulla ei ole kiinteää osto- tai myyntipaikkaa tai vastaavaa toimipaikkaa toiminnan harjoittamista varten ja
 • sinulla ei ole viimeisen vuoden aikana työnhakijaksi ilmoittautumisesta ollut työsuoritusten tekemiseksi palveluksessasi työsuhteessa olevia työntekijöitä muutoin kuin satunnaisesti.

Palkansaajaan rinnastettavan yrittäjän toimeksiantojen tulee olla päättyneitä tai jäljelle jääneet toimeksiannot eivät saa työllistää häntä päätoimisesti. Palkansaajaan rinnastettavana yrittäjänä toimiminen todetaan aina jälkikäteen.

 • luonnonolosuhteista johtuen kausiluonteisen yrityksen toimintakausi on päättynyt

Jos luonnonolosuhteiden takia yritystoimintaasi on mahdollista harjoittaa keskimäärin yhteensä enintään 6 kuukauden ajan vuodessa, voit saada päivärahaa yrityksen toimintakauden päättyessä.

Osaomistaja-yrittäjän työskentelyn päättyminen yrityksessä

Jos olet työskennellyt yrityksessä, josta olet omistanut osuuksia, voit saada päivärahaa, kun yritystoiminta on päättynyt. Lisäksi voit työttömäksi jäädessäsi saada päivärahaa, mikäli olet luopunut osuuksista tai asemasta yrityksessä etkä näin ollen enää täytä työttömyysturvalain mukaista yrittäjämääritelmää. Päivärahaa voit saada esimerkiksi tilanteessa, jossa olet myynyt omistamasi osakkeet tai omistusosuutesi on alle 50 % ja joudut eroamaan toimitusjohtajan tehtävistä, edellyttäen, että et myöskään ole yrityksen hallituksen varsinainen jäsen.

Lisäksi yritystoiminnan jatkuessa, mutta oman työllistymisen päätyttyä voit omistuksistasi huolimatta saada päivärahaa seuraavissa tilanteissa

 • työkykysi on pysyvästi ja olennaisesti alentunut

Jos olet saanut Kelan sairauspäivärahaa enimmäisajan, työkyvyttömyytesi jatkuu edelleen ja työkyvyttömyyseläkehakemuksesi on joko vireillä tai hylätty, voit saada työttömyyspäivärahaa.

 • kausiluonteisen yrityksen toimintakausi on päättynyt

Jos luonnonolosuhteiden takia yritystoimintaa on mahdollista harjoittaa keskimäärin yhteensä enintään 6 kuukauden ajan vuodessa, voit saada päivärahaa yrityksen toimintakauden päättyessä.

Yrittäjän perheenjäsenen työskentelyn päättyminen yrityksessä

Voit saada päivärahaa yritystoiminnan päättyessä kokonaan tai jäädessäsi työttömäksi esimerkiksi avioeron tai muiden perhesuhteiden muutosten vuoksi, jos sinun omistusosuutesi yrityksestä on ollut alle 15 % viimeisen 2 vuoden aikana eikä sinulla ole ollut vastaavaa määräysvaltaa yrityksestä, mutta sinut on katsottu perheyrityksessä työllistymisesi vuoksi työttömyysturvalaissa yrittäjäksi.

Voit saada päivärahaa lisäksi työskentelyn päätyttyä seuraavissa tilanteissa, vaikka yritys jatkaisikin toimintaansa

 • työkykysi on pysyvästi ja olennaisesti alentunut

Jos olet saanut Kelan sairauspäivärahaa enimmäisajan, työkyvyttömyytesi jatkuu edelleen ja työkyvyttömyyseläkehakemuksesi on joko vireillä tai hylätty, voit saada työttömyyspäivärahaa.

 • luonnonolosuhteista johtuen kausiluonteisen yrityksen toimintakausi on päättynyt

Jos yritystoimintaa on luonnonolosuhteiden takia mahdollista harjoittaa keskimäärin yhteensä enintään 6 kuukauden ajan vuodessa, voit saada päivärahaa yrityksen toimintakauden päättyessä.

 • työsi on loppunut tuotantosuunnan lopettamisen tai vastaavan syyn johdosta

Tuotantosuunnan lopettamisesta on kyse esimerkiksi silloin, kun vaikkapa leipomon yhteydessä sen tuotteita myynyt myymälä lopettaa toimintansa muun leipomotoiminnan jatkuessa.

 • sinut on lomautettu kokoaikaisesti

  • edellytyksenä on, että et kuulu YEL- tai MYEL-vakuutuksen piiriin ja
  • yrityksestä on lomautettu tai irtisanottu taloudellisista tai tuotannollisista syistä vuoden tarkastelujaksolla myös vähintään 1 perheen ulkopuolinen työntekijä
  • kokoaikaisella lomautuksella tarkoitetaan vähintään kalenteriviikon kestävää lomautusta
 • työntekosi ja palkanmaksusi ovat keskeytyneet kokonaan työpaikkaa kohdanneen tulipalon tai poikkeuksellisen luonnontapaturman takia

  • edellytyksenä on, että sinulla on muu kuin YEL tai MYEL-vakuutus ja
  • että yrityksessä on myös vähintään 1 perheen ulkopuolinen työntekijä, jonka työnteko ja palkanmaksu ovat keskeytyneet samasta syystä
 • työsi on loppunut yritystoiminnan edellytysten pysyväisluonteisen heikentymisen johdosta

  • edellytyksenä on, että yritystoiminnasta syntyvä tulo yrityksessä työskentelevää henkilöä kohti on vähemmän kuin 12 576 euroa vuodessa (2018) tai 12 564 euroa vuodessa (2017)  ja
  • yrityksessä ei työskentele muita kuin yrittäjän perheenjäseniä
 • työllistyminen yrityksessä on ollut satunnaista

  • jos olet työllistynyt päätoimisesti yritystoiminnassa enintään kuuden kuukauden ajan viimeisen kahden vuoden aikana
 • tai yrityksessä työskentely on johtunut yksinomaan työllistymistä edistävään palveluun osallistumisesta tai muihin omaehtoisiin opintoihin liittyvästä harjoittelusta

YRITYSTOIMINNAN MUUTTUMINEN SIVUTOIMISEKSI

Jos yritystoimintasi ei enää työllistä sinua päätoimisesti, voit saada kassasta soviteltua päivärahaa. Nämä tilanteet ovat kuitenkin tarkkaan rajattu työttömyysturvalaissa ja ovat käytännössä melko harvinaisia. Päätoiminen yritystoiminta voidaan katsoa muuttuneen sivutoimiseksi lähinnä tilanteessa, jossa olet yritystoiminnan aikana

 • opiskellut päätoimisesti ja opinnot ovat edenneet normaalisti ja kestäneet yritystoiminnan aikana vähintään 6 kuukautta tai
 • ollut samanaikaisesti kokoaikaisessa palkkatyössä vähintään 6 kuukautta tai
 • olet täyttänyt palkansaajan 26 viikon työssäoloehdon yritystoimintasi aikana

Yritystoiminnan katsominen sivutoimiseksi edellyttää, ettei toiminnan laajuudessa tapahdu muutoksia. Jos toiminta esimerkiksi laajenee työttömyyden alettua, TE-toimiston tulee arvioida, onko toimintaa pidettävä edelleen sivutoimisena.