Sosiaalietuuksien vaikutus päivärahaan

Sosiaalietuudet voivat vaikuttaa AYT-kassan maksamaan työttömyyspäivärahaan. Osa etuuksista estää työttömyyspäivärahan saamisen, osa vähennetään päivärahasta ja osalla ei ole lainkaan vaikutusta kassan maksamaan päivärahaan.

Ilmoita AYT-kassalle kaikista hakemistasi sosiaalietuuksista. Etuuden ilmoittamatta jättäminen aiheuttaa työttömyyspäivärahan takaisinperinnän ja vilpillinen menettely voi johtaa kassasta erottamiseen.

Sosiaalietuudet, jotka eivät vaikuta päivärahan maksuun

Työttömyyspäivärahan maksuun eivät vaikuta seuraavat etuudet:

 • asumistuki
 • lapsilisä
 • perhe-eläkkeet (ns. leskeneläke)
 • hoitotuki
 • haittaraha
 • itse maksettu lisäeläke
 • vammaistuki
 • sotilasvammalain elinkorko ja täydennyskorko
 • sotilasavustus
 • kertasuorituksena maksettava luottamushenkilöeläke
 • toimeentulotuesta annetun lain mukainen toimeentulotuki
 • osittainen varhennettu vanhuuseläke

Päivärahasta vähennettävät sosiaalietuudet

Työttömyyspäivärahasta vähennetään seuraavat etuudet bruttomääräisinä:

 • osatyökyvyttömyyseläke
 • osa-aikaeläke
 • vanhuuseläke, jota ei ole myönnetty täysien palvelusvuosien perusteella
 • työnantajan järjestämä lisäeläke
 • luopumiseläke
 • liikennevakuutuslain mukainen ansionmenetyskorvaus ja työkyvyttömyyseläke, jota ei ole myönnetty täyden työkyvyttömyyden perusteella
 • sotilasvammalain mukainen päiväraha, jota ei ole myönnetty täyden työkyvyttömyyden perusteella
 • tapaturmavakuutuslain mukaisen elinkoron täydennyskorkoa vastaava osa, jota ei ole myönnetty täyden työkyvyttömyyden perusteella
 • tapaturmaeläke, jota ei ole myönnetty täyden työkyvyttömyyden perusteella
 • rikosvahinkolain mukainen ansionmenetyskorvaus
 • potilasvahinkolain mukainen korvaus työansion menetyksestä (eläke)
 • kansaneläkelain 12 §:n 4 momentin perusteella myönnetty eläke
 • toisesta valtiosta saatu etuus työkyvyttömyyden perustella ja
 • opintotuki tietyissä tilanteissa

Kotihoidon tuki

Kotihoidon tuki vähennetään aina työttömyyspäivärahastasi. Pääsääntöisesti myös puolison saama lasten kotihoidon tuki vähennetään työttömyysetuudestasi. Mahdollista kuntalisää ei kuitenkaan oteta huomioon.

Puolisosi saamaa lasten kotihoidon tukea ei vähennetä työttömyysetuudesta, jos puolisosi:

 • hoitaa itse lasta ja saa samanaikaisesti äitiys-, erityisäitiys- tai vanhempainrahaa
 • hoitaa itse lasta eikä hänellä ole tämän lastenhoidon takia oikeutta työttömyysetuuteen
 • saa työttömyyspäivärahaa, josta on vähennetty kotihoidon tuki

Vähennetty sosiaalietuus ja työttömyyspäivärahan enimmäismaksuaika

Sosiaalietuudella vähennettyä työttömyyspäivärahaa maksetaan korkeintaan 300/400/500 päivän ajalta. Vähennetty päiväraha kerryttää enimmäisaikalaskuria samoin kuin kokonaan työttömän täysi päiväraha.

Päivärahan maksun estävät sosiaalietuudet

Työttömyyspäivärahan maksun estävät kokonaan seuraavat etuudet:

 • sairauspäiväraha / osasairauspäiväraha
 • kuntoutusraha tai ansionmenetyskorvaus
 • täysi työkyvyttömyyseläke
 • äitiys-, isyys- tai vanhempainraha sekä erityishoitoraha
 • eläketuki ikääntyneelle pitkäaikaistyöttömälle
 • vanhuuseläke tai varhennettu vanhuuseläke
 • maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläke ja luopumistuki