PÄEVARAHA MÄÄRAMINE

Ettevõtja päevaraha määratakse töise tulu põhjal, mille te ise AYT-kassas valisite. Töötukassas valitud töine tulu saab olla maksimaalselt sama suur kui teie seadusega sätestatud pensionikindlustuse (YEL, MYEL või TyEL) aastane töötulu. Töötuspäevaraha määramisel võetakse arvesse need kuud, mille jooksul teie pensionikindlustuse kinnitatud tulu on olnud vähemalt seadusega sätestatud alampiiri suurune. Alampiir on

 • 12 816 eurot aastas 2019. a
 • 12 576 eurot aastas 2018. a
 • 12 564 eurot aastas 2017. a
 • 12 420 eurot aastas 2016. a
 • 12 325,55 eurot aastas 2015. a

Kui teie valitud töine tulu on muutunud, määratakse päevaraha töötusele eelneva 15 kuu töise tulu kuu keskmise väärtuse põhjal.

Pensionikindlustuse tulu ja AYT-kassa töine tulu teatatakse aastase töötuluna. Päevaraha arvutamisel jagatakse aastane töötulu 12 kuuga ja saadakse ühe kuu sissetulek. Ühe kuu sissetulekust saadakse päevapalk, kui jagatakse see sissetulek 21,5 tööpäevaga. Päevaraha arvutatakse selle kuupalga põhjal.

Kui te pole töötuks jäädes jõudnud täita töötaja tööstaažitingimust AYT-kassa liikmena ja teil kehtib palgasaajate töötukassast üle toodud järelkaitseõigus, arvutatakse teie päevaraha ettevõtlusele eelneva palgatulu põhjal.

Ettevõtja päevaraha suurus

Sissetulekupõhine päevaraha koosneb

 • põhiosast
 • sissetulekupõhisest osast ja
 • võimalikest laste lisatoetustest ning
 • võimalikust kõrgendatud osast (tööhõiveteenuse kasutamise aja eest)

Põhiosa suurus on 2019. aastal 32,40 eurot päevas. Sissetulekupõhine osa on 45% päevapalga ja põhiosa vahest. Kui teie aastane töötulu ületab 36 936 €, on sissetulekupõhine osa seda ületavalt osalt 20%.

Teil on õigus saada lapse lisatoetust, kui teie hooldada on alla 18-aastasi lapsi. Lapse lisatoetust võite saada ka elukaaslase laste eest, kui nad elavad teiega samas leibkonnas. Laste lisatoetused on 2019. aastal

 • 1 lapse eest 5,23 €/päev
 • 2 lapse eest 7,68 €/päev
 • 3 või rohkema lapse eest 9,90 €/päev

Päevaraha suurus koos laste lisatoetustega saab olla kuni 90% päevaraha aluseks olevast töisest tulust.

Päevaraha arvutamise näide

Olete kindlustanud end AYT-kassas 20 000 euro suuruse aastase töötuluga ja teil on kaks last.

Kuu sissetulek
20 000 € / 12 k = 1666,67 €/k

Päevapalk 
1667,67 € / 21,5 = 77,52 €

Sissetulekupõhine osa  
(45/100) * (77,52 €/p – 32,40 €/p) = 20,30 €

Sissetulekupõhine päevaraha =
põhiosa + sissetulekupõhine osa + lapse lisatoetus

Teie sissetulekupõhine päevaraha
32,40 €/p + 20,30 €/p + 7,68 €/p = 60,38 €/p

Makstav päevaraha koos laste lisatoetustega saab olla maksimaalselt 90% päevapalgast
 

20% reegel

Päevaraha määramisel võetakse arvesse töise tulu taseme kuu keskmist väärtust töötusele eelneva 15 kuu jooksul. Selle aja jooksul saab arvesse võtta töise tulu maksimaalselt 20% suurendamist. Kui töötukassas suurendada töist tulu rohkem kui 20%, tuleb selleks, et töötuspäevaraha arvutamisel arvestataks ka 20% ületavat osa, seda taset säilitada vähemalt 15 kuud.

20% reegli näide

Liitusite töötukassaga 01.01.2016. Teie valitud töise tulu tase perioodil 01.01–31.12.2016 oli 20 000 eurot aastas.
Alates 01.01.2017 suurendasite töise tulu tasemele 30 000 eurot aastas.

a) Kui jääte töötuks enne, kui taseme tõstmisest on möödunud 15 kuud, näiteks 01.04.2017, on töine tulu olnud tasemel 30 000 € aastas kolm kuud ja enne seda 12 kuu jooksul 20 000 € aastas, mis 20% suurendatuna on 24 000 € aastas.

Päevaraha aluseks olev kuu sissetulek
[12 × (20 000 € / 12) + 3 × (24 000 € / 12)] / 15 = 1733,33 €

b) Kui jääte töötuks kõige varem 15 kuu möödumisel töise tulu suurendamisest, näiteks 01.04.2018, on töine tulu olnud tasemel 30 000 € aastas kogu töötuks jäämisele eelneva 15 kuu jooksul. Päevaraha aluseks olev töine tulu on 30 000 € aastas ehk 2500 € kuus.
 

20% reegli näide

Liitusite töötukassaga 01.01.2016. Teie valitud töise tulu tase perioodil 01.01–31.12.2016 oli 20 000 eurot aastas.
Alates 01.01.2017 suurendasite töise tulu tasemele 30 000 eurot aastas.

a) Kui jääte töötuks enne, kui taseme tõstmisest on möödunud 15 kuud, näiteks 01.04.2017, on töine tulu olnud tasemel 30 000 € aastas kolm kuud ja enne seda 12 kuu jooksul 20 000 € aastas, mis 20% suurendatuna on 24 000 € aastas.

Päevaraha aluseks olev kuu sissetulek
[12 × (20 000 € / 12) + 3 × (24 000 € / 12)] / 15 = 1733,33 €

b) Kui jääte töötuks kõige varem 15 kuu möödumisel töise tulu suurendamisest, näiteks 01.04.2018, on töine tulu olnud tasemel 30 000 € aastas kogu töötuks jäämisele eelneva 15 kuu jooksul. Päevaraha aluseks olev töine tulu on 30 000 € aastas ehk 2500 € kuus.
 

Töötuks jäämine osalise töövõimetuse pensionilt või osaajaliselt pensionilt

Kui olite enne töötuks jäämist osalise töövõimetuse või osaajalise pensioni saaja, määratakse teie päevaraha enne pensionile jäämist kehtinud olukorra põhjal (töise tulu täistase) juhul, kui täitsite enne pensionile jäämist AYT-kassas ettevõtja tööstaažitingimuse.

Osaajalise pensioni maksmine lõpeb, kui jääte töötuks.

Kui osalise töövõimetuse pensioni maksmist jätkatakse töötuse ajal, siis arvestatakse osalise töövõimetuse pension päevarahast maha.

Ettevõtja päevaraha kõrgendatud sissetulekupõhine osa

Kui saate ettevõtja päevaraha, saab teil olla õigus kõrgendatud sissetulekupõhisele osale ainult tööhõiveteenuse kasutamise aja eest. Kõrgendatud töötuspäevaraha makstakse maksimaalselt 200 päeva olenemata sellest, kas teile makstakse täis- või kohandatud toetust.

Kõrgendatud sissetulekupõhine osa on 55% päevapalga ja põhiosa vahest. Kui teie aastane töötulu ületab 36 936 €, on kõrgendatud sissetulekupõhine osa seda ületavalt osalt 25%.

 

Ettevõtja päevaraha maksimaalne maksmise aeg

Päevaraha makstakse viis tööpäeva (E–R) pikkuse ooteaja järel viie päeva eest nädalas.

Sissetulekupõhist päevaraha makstakse maksimaalselt 

 • 300 töötuspäeva eest, kui teil on tööstaaži kolm aastat või vähem
 • 400 töötuspäeva eest, kui teil on tööstaaži üle kolme aasta 
 • 500 töötuspäeva eest, kui olete täitnud tööstaažitingimuse pärast 58-aastaseks saamist ja kui teil on olnud viimase 20 aasta jooksul vähemalt viis aastat tööstaaži  

Ettevõtjana pole teil maksimumaja täis saamisel õigust nn lisapäevadele. Kui maksimumaeg saab täis ja olete ikka töötu, saate taotleda rahvapensioniametist (Kela) tööturutoetust (32,40 €/p).

Palgatulul põhinev päevaraha

Kui te pole enne töötuks jäämist jõudnud koguda tingimuse täitmiseks vajalikku tööstaaži ja olete AYT-kassasse üle tulnud palgasaajate töötukassast, võib teil olla õigus saada palgatulul põhinevat päevaraha. Seda õigust nimetatakse järelkaitseks.

Järelkaitse eeldus on, et täitsite palgasaajate töötukassa liikmena palgasaaja tööstaažitingimuse ja liitusite AYT-kassaga ühe kuu jooksul pärast palgasaajate töötukassast lahkumist. Kui saite palgasaajate töötukassast päevaraha vahetult enne ettevõtluse alustamist, makstakse järelkaitse alusel nende päevade eest, mis maksimaalse maksmise ajast veel alles on.

Järelkaitseõigus kehtib seni, kuni ettevõtja tööstaažitingimus saab täidetud, ent mitte kauem kui 18 kuud pärast täistööajaga ettevõtluse alustamist.

Lisateavet palgatulul põhineva päevaraha kohta saate töötukassade ühisorganisatsiooni kodulehelt.