ETTEVÕTJA ÕIGUS SAADA TÖÖTUSPÄEVARAHA

Päevaraha saamiseks peab teil täidetud olema ettevõtja tööstaažitingimus.

 

Ettavõtja tööstaažitingimus

Teil on õigus saada AYT-kassast töötuspäevaraha, kui teil on töötuks tööotsijaks jäämisel täidetud ettevõtja tööstaažitingimus.

Ettevõtja tööstaažitingimus on täidetud, kui olete

 • olnud vähemalt 15 kuud AYT-kassa liige ja
 • tegutsenud samal ajal ettevõtjana nii, et teie pensionikindlustuse tulu on olnud vähemalt seadusega sätestatud alampiiri suurune. Alampiir on
  • 12 816 eurot aastal 2019
  • 12 576 eurot aastal 2018
  • 12 564 eurot aastal 2017
  • 12 420 eurot aastal 2016
  • 12 325,55 eurot aastal 2015

Pensionikindlustuse tulu mõiste all mõeldakse ettevõtja YEL- või MYEL-kindlustuse kinnitatud töist tulu ja kaasomaniku või pereliikmest ettevõtja TyEL-palka. Sissetuleku hulka ei arvestata vabatahtlikke pensionikindlustusi.

Selleks, et aja saaks arvestada ettevõtja tööstaažitingimuse hulka, peab pensionikindlustusmaks olema makstud.

Tingimuse täitmiseks vajalikku tööstaaži saab koguda töötusele eelneva nelja aasta jooksul vähemalt nelja kuu pikkuste perioodidena. Eespool mainitud nelja aasta pikkust kontrollaega võib pikendada maksimaalselt seitsme aastani näiteks emapuhkuse, lapsehoolduspuhkuse, haiguspuhkuse, õpingute või osaajalise pensioni tõttu.

Haiguspäevaraha, osalise haiguspäevaraha, emapuhkuse päevaraha või muu sellise toetuse saamise aega ei arvestata teie tööstaažitingimuse täitmiseks vajaliku aja hulka. Samuti ei kogune tingimuse täitmiseks vajalikku tööstaaži ajal, kui saate ettevõtlustegevuse lõppemise või ettevõttes töötamise lõppemise tõttu töötuspäevaraha või tööturutoetust.

 

Tööturult eemal viibinud võivad kaotada tingimuse täitmiseks vajaliku tööstaaži

Kui olete ilma aktsepteeritava põhjuseta viibinud tööturult eemal kauem kui kuus kuud, kaotate õiguse saada töötuspäevaraha. Aktsepteeritav põhjus tööturult eemal viibimiseks on näiteks haigus, emapuhkus või täiskoormusega õppimine.

Teid loetakse tööturul olevaks, kui töötate ettevõtjana, palgatöötajana või olete töö- ja ettevõtlusbüroos (TE-toimistos) registreeritud tööotsijaks.

 

Kui ettevõtja tööstaažitingimus pole täidetud või ei kehti

Kui te pole töötuks jäämisel täitnud ettevõtja tööstaažitingimust, selgitame välja, kas teil on veel õigus palgatulul põhinevale päevarahale. Seda päevaraha nimetatakse palgatöötaja järelkaitse päevarahaks.

Kui olete ilma aktsepteeritava põhjuseta olnud tööturult eemal üle poole aasta, siis kaotate õiguse saada sissetulekupõhist päevaraha. Nii juhtub ka siis, kui te ei täida kontrollperioodi jooksul tööstaažitingimust. Ettevõtja tööstaažitingimuse kontrollperiood on neli aastat. Kontrollperiood tähendab töötuse algusele vahetult eelnenud aega. Palgatöötaja peab täitma 26-nädalase tööstaažitingimuse 28 kuu pikkuse kontrollperioodi jooksul.

Ehkki teie töötuspäevaraha saamise tingimused pole täidetud, võib teil sellegipoolest olla õigus saada põhipäevaraha või tööturutoetust. Need toetused on ühesuurused (32,40 eurot päevas aastal 2019) ja nende taotlemise kohta saate teavet rahvapensioniametist (Kela).

Üldiselt tasub jääda AYT-kassa liikmeks ka siis, kui tööstaažitingimus pole täidetud, sest kui ettevõtlustegevus peaks hiljem jätkuma, võidakse ka varasemad ettevõtlusperioodid arvestada tööstaažitingimuse täitmise hulka. Kui asute palgatööle, tuleks teil kohe palgatöö algamisel üle minna palgasaajate töötukassasse.