MILLAL ON ETTEVÕTJA TÖÖTU?

Teil on õigus saada päevaraha, kui teie ettevõtte tegevus on täielikult lõpetatud või teie töötamine ettevõttes on lõppenud. Selleks, et saada päevaraha, tuleb teil registreeruda tööotsijaks töö- ja ettevõtlusbüroos (TE-toimistos), kus kontrollitakse teie ettevõtte tegevuse või teie töötamise lõppemist. Ettevõtte tegevuse lõppemist tõendavad dokumendid tuleb toimetada töö- ja ettevõtlusbüroosse.

 

Ettevõtte tegevuse lõppemine

Kui olete töötanud täistööajaga ettevõtjana, on teil õigus saada päevaraha, kui teie ettevõtte tegevus on lõppenud.

Ettevõtte tegevus loetakse lõppenuks, kui ettevõtte tootmis- ja majandustegevus on lõppenud ja olete

 • loobunud YEL- või MYEL-kindlustusest ning
 • saatnud maksuametile teate (teadet ei nõuta vabakutselistelt ega füüsilisest isikust ettevõtjatelt)
 • ettevõtte ettemaksuregistrist eemaldamiseks;
 • ettevõtte tööandjate registrist eemaldamiseks ja
 • ettevõtte käibemaksukohustuslaste registrist eemaldamiseks või sellesse registrisse kuuluvuse peatamiseks.

Kui ülalnimetatud tingimused on täidetud, võite saada päevaraha ka siis, kui ettevõte jääb äriregistrisse.

Ettevõtte tegevus loetakse täielikult lõpetatuks ka siis, kui ettevõttes on kuulutatud välja pankroti- või likvideerimismenetlus või ettevõtte osanikud on leppinud kokku selle lõpetamise või on muul moel selge, et ettevõtte tootmis- ja majandustegevus on lõppenud.

Ettevõtte tegevuse lõppemisel tuleb teil toimetada töötukassasse aruanne võimaliku müügikasumi kohta (müügikasumiaruanne) ka siis, kui ettevõtet ei müüdud.

 

Ettevõtja ettevõttes töötamise lõppemine

Teatud juhtudel ei eeldata päevaraha saamiseks ettevõtte tegevuse lõpetamist, kui saate tõestada, et teie töö ettevõtjana on lõppenud. Need olukorrad on seadustes piiritletud järgmiselt.

 • töövõime püsiv ja oluline vähenemine

Kui olete rahvapensioniametist (Kela) saanud haiguspäevaraha maksimumaja jooksul, kuid olete ikka töövõimetu, võite saada sissetulekupõhist päevaraha tingimusel, et teie töövõimetuspensioni taotlus on menetluses või tagasi lükatud.

 • lepingulise suhte lõppemine

Kui olete olnud palgasaajaga samaväärne ettevõtja ja teinud tööd lepingulisel alusel, võite saada lepingulise suhte lõppemisel päevaraha. Selle eelduseks on ka see, et teie töö sarnaneks olemuselt palgatöötajate tehtava tööga.

Praktikas tähendab see järgmist:

 • olete teinud töö ise tellija määratud viisil;
 • olete lepingulises suhtes ühtede ja samade väheste tellijatega;
 • teil pole kindlat ostu- ega müügikohta ega muud kohta äritegevuseks;
 • teil pole tööotsijaks registreerumisele eelnenud aasta jooksul olnud regulaarseid lepingulisi töötajaid.

Palgatöötajaga samaväärse ettevõtja lepingud peavad olema lõppenud või allesjäänud lepingud ei saa tagada talle täistööajaga tööd. Palgatöötajaga samaväärse ettevõtjana tegutsemine tõestatakse alati tagantjärele.

 • hooajalise ettevõtte tegevusperiood on looduslike tingimuste tõttu lõppenud

Kui looduslike tingimuste tõttu saab teie ettevõte tegutseda aastas keskmiselt kokku maksimaalselt kuus kuud, võite ettevõtte tegevusperioodi lõppemisel saada päevaraha.

 

Ettevõtte kaasomaniku ettevõttes töötamise lõppemine

Kui olete töötanud ettevõttes, millest teile kuulus osa, võite ettevõtte tegevuse lõppemisel saada päevaraha. Lisaks võite töötuks jäädes saada päevaraha, kui olete ettevõtte osalusest või kohast ettevõttes loobunud ega vasta enam töötuskindlustuskaitse seaduse kohaselt ettevõtja määratlusele. Päevaraha võite saada näiteks olukorras, kus olete müünud teile kuuluvad aktsiad või teie osalus on alla 50% ja te olete loobunud tegevjuhi ülesannetest, eeldusel, et te pole ka ettevõtte juhatuse täisliige.

Peale selle võite juhul, kui ettevõtte tegevus jätkub, kuid teie töötamine lõpeb, omandist hoolimata saada päevaraha järgmistel juhtudel.

 • teie töövõime on püsivalt ja oluliselt vähenenud

Kui olete rahvapensioniametist (Kela) saanud haiguspäevaraha maksimumaja jooksul, olete ikka töövõimetu ja teie töövõimetuspensioni taotlus on menetluses või tagasi lükatud, võite saada töötuspäevaraha.

 • hooajalise ettevõtte tegevusperiood on lõppenud

Kui looduslike tingimuste tõttu saab ettevõte tegutseda aastas keskmiselt kokku maksimaalselt kuus kuud, võite ettevõtte tegevusperioodi lõppemisel saada päevaraha.

Ettevõtja pereliikme ettevõttes töötamise lõppemine

Võite saada päevaraha, kui ettevõtte tegevus lõpeb täielikult või kui jääte töötuks näiteks abielulahutuse või teiste muutuste tõttu peresuhetes, juhul kui teie osalus ettevõttes on olnud viimase kahe aasta jooksul alla 15% ja teil pole olnud ettevõttes vastavat otsustusõigust, ent töötuskindlustuskaitse seaduse kohaselt on teid pereettevõttes töötamise tõttu loetud ettevõtjaks.

Lisaks võite töötamise lõppemisel, kui ettevõte jätkab tööd, saada päevaraha järgmistel juhtudel:

 • teie töövõime on püsivalt ja oluliselt vähenenud

Kui olete rahvapensioniametist (Kela) saanud haiguspäevaraha maksimumaja jooksul, olete ikka töövõimetu ja teie töövõimetuspensioni taotlus on menetluses või tagasi lükatud, võite saada töötuspäevaraha.

 • hooajalise ettevõtte tegevusperiood on looduslike tingimuste tõttu lõppenud

Kui ettevõte saab looduslike tingimuste tõttu tegutseda aastas keskmiselt kokku maksimaalselt kuus kuud, võite ettevõtte tegevusperioodi lõppemisel saada päevaraha.

 • teie töö on lõppenud tootmissuuna lõpetamise tõttu või muul sellesarnasel põhjusel

Tootmissuuna lõpetamisega on tegemist näiteks siis, kui pagaritöökoja juures selle tooteid müünud pood lõpetab tegevuse, samas kui pagaritöökoja muu tegevus jätkub.

 • teid on saadetud täisajaga sundpuhkusele
 • tingimusel, et teid ei hõlma YEL- ega MYEL-kindlustus ja
 • ettevõttest on aastase kontrollperioodi jooksul majanduslikel või tootmisega seotud põhjustel sundpuhkusele saadetud või koondatud vähemalt üks töötaja, kes pole pereliige.

Täisajaga sundpuhkus tähendab vähemalt ühe kalendrinädala pikkust sundpuhkust.

 • teie töö ja palgamaksed on täielikult katkenud töökohta tabanud tulekahju või loodusõnnetuse tõttu
 • tingimusel, et teil on muu kui YEL- või MYEL-kindlustus ja
 • ettevõttes on vähemalt üks töötaja, kes pole pereliige ja kelle töötamine ja palgamaksed on katkenud samal põhjusel.
   
 • teie töö on lõppenud ettevõtlustingimuste püsiva halvenemise tõttu
 • tingimusel, et ettevõtlusest saadav sissetulek iga ettevõttes töötava isiku kohta on vähem kui 12 576 eurot aastas (2018) ja
 • ettevõttes töötavad ainult ettevõtja pereliikmed

 

 • töötamine ettevõttes on olnud juhuslik
 • kui olete töötanud täistööajaga ettevõtjana kahe viimase aasta jooksul maksimaalselt kuus kuud
   

või ettevõttes töötamine tulenes ainult tööhõiveteenuses osalemisest või muust omaalgatusliku õppimisega seotud praktikast

 

Ettevõtluse muutumine osaajaliseks

Kui ettevõtlus ei taga teile enam täistööajaga tööd, võite saada töötukassast kohandatud päevaraha. Need olukorrad on siiski töötuskindlustuskaitse seaduses täpselt piiritletud ja tulevad praktikas pigem harva ette. Täistööajaga ettevõtlus võidakse lugeda osaajaliseks muutunuks peamiselt olukorras, kus olete ettevõtte tegevuse ajal

 • õppinud täiskoormusega ja õpingud on edenenud normaaltempoga ning kestnud ettevõtte tegevuse ajal vähemalt kuus kuud või
 • käinud samal ajal täistööajaga palgatööl vähemalt kuus kuud või
 • olete täitnud oma ettevõtte tegevuse ajal palgasaaja 26-nädalase tööstaažitingimuse

Ettevõtlustegevuse lugemine osaajaliseks eeldab seda, et tegevuse ulatuses ei toimuks muutusi. Kui tegevus näiteks laieneb pärast töötusperioodi algust, peab töö- ja ettevõtlusbüroo hindama, kas tegevust saab endiselt pidada osaajaliseks.