KAPITALI KASVUTULU?

Kui ettevõtte viimase täispika majandusaasta bilanss ilma kohustusteta oli üle 20 000 euro, uuritakse, kas ettevõtte tegevuse lõpetamisega seoses on jäänud nn kapitali kasvutulu.

Võimalik jäänud kapitali kasvutulu jagatakse nii pikale perioodile, kui pika aja töisele tulule see vastab. Jagamine lükkab päevaraha maksmise alguskuupäeva edasi.

Kapitali kasvutulu ei võeta arvesse järgmistel juhtudel:

  • olete ettevõtjana tegutsenud kauem kui 18 kuud;
  • teile pole kuulunud ettevõtte osasid;
  • ettevõtte viimase täispika majandusaasta bilanss ilma kohustusteta oli alla 20 000 euro;
  • teie ettevõtte tegevus pole lõppenud, vaid ainult teie töötamine ettevõttes on lõppenud alltoodud põhjustel:
  • töövõimetus (haiguspäevaraha maksimumaeg on täis saanud ja töövõimetuspensioni taotlus on menetluses või tagasi lükatud)
  • lepingulise suhte lõppemine (palgatöötajaga samaväärne ettevõtja)
  • tootmisperioodi lõppemine (ilmaoludest sõltuv hooajaline ettevõtlus)
  • tootmissuuna lõpetamine (teie osalus alla 15%).

Päevaraha taotlemisel saatke alati töötukassale kapitali kasvutulu kohta selgitusvorm. Üldiselt tuleb vormile lisada vähemalt ettevõtte viimase täispika majandusaasta bilansi andmed. Kui bilansi lõppsumma ilma kohustusteta on üle 20 000 euro ja ettevõte või osa sellest on kuulunud teile, vaadake aruandevormi juhiste lehelt, millised lisad on vormi juurde vajalikud. Kui vormi täitmine tundub liiga keeruline, võite selle täita oma raamatupidaja juures või pöörduda meie klienditeenindusse, et saaksime teile vormi täitmisel nõu anda.

Kapitali kasvutulu määramine

Kapitali kasvutulu arvutatakse ettevõtte vara praeguse väärtuse põhjal. Praegusest väärtusest saab soetusmaksumusena maha arvata kas bilansis maha arvamata osa soetushinnast või poole müüdud vara väärtusest. Lisaks saab kapitali kasvutulust maha arvata vara müügiga seotud kulud ja ettevõtte tegevuse lõpetamise hetkel olemas olnud maksmata võlad koos intressidega.

 

Näide kapitali kasvutulu määramise ja jaotusperioodi arvutamise kohta:

Pekkal oli äriühing, millest temale kuulus 50%. Äriühing lõpetati 31.12.2017.

Päevaraha aluseks olev töine tulu

Pekka töötuspäevaraha arvutamise aluseks kasutatav töine tulu on 18 000 eurot aastas (=1500 eurot kuus).

Bilansi kontroll

Äriühingu viimase täispika majandusaasta bilansi lõppsumma ilma kohustusteta oli 25 000 eurot.

Ettevõtte vara väärtus ettevõtte tegevuse lõpetamise hetkel

Lõpetamishetkel oli ettevõttel kaks autot, mille osanikud võtsid isiklikku kasutusse. Automüüja hinnangu kohaselt oli nende väärtus lõpetamishetkel kokku 30 000 eurot (kumbki 15 000 eurot).

Soetusmaksumus

Bilansis maha arvestamata osa autode soetusmaksumusest (ostuhind, millest on maha arvatud kulum), on 20 000 eurot, mis on rohkem kui pool praegusest väärtusest (15 000 eurot).

Ettevõtte muu vara

Ettevõttel pole muud põhi- ega käibevara, samuti pikaajalisi kohustusi.

Ettevõtte võlad tegevuse lõpetamise hetkel

Ettevõtte lõpetamise hetkel on bilansis käibemaksuvõlg kokku 1000 eurot.

Kapitali kasvutulu määramine

Autode praegune väärtus on 30 000 eurot. Sellest arvatakse maha soetusmaksumusena 20 000 eurot (bilansis maha arvamata osa soetusmaksumusest), mis on rohkem kui pool praegusest väärtusest (15 000 eurot). Lisaks arvatakse maha ettevõtte tegevuse lõpetamise hetke võlad 1000 eurot. Jaotatavaks kapitali kasvutuluks jääb 9000 eurot. See jagatakse osaluse (Pekkal on 50%) alusel osanikele, nii et Pekkale jääb jagatavat kapitali kasvutulu kokku 4500 eurot.

Kapitali kasvutulu jaotusperioodi pikkus

Saadud kapitali kasvutulu jagatakse päevaraha arvutamise aluseks oleva kuusissetulekuga: 4500 eurot / 1500 eurot = 3.

Kapitali kasvutulu jaotub seega kolme kuu pikkusele perioodile 01.01.2018–31.03.2018. Töötuspäevaraha maksmine saab alata pärast kolme kuu pikkuse jaotusperioodi lõppu 01.04.2018. Päevarahaperioodi algusesse paigutatakse lisaks viis päeva (E–R) omavastutusaega, mille järel on Pekkal õigus saada AYT-kassast kuni 400 töötuspäeva eest päevaraha.