KINDLUSTUSTASEME VALIK JA MUUTMINE

Saate töötukassas ise määrata kindlustustaseme, mille põhjal arvutame teie liikmemaksu ja päevaraha. Meiega liitudes valitav ja liikmesuse ajal säilitatav kindlustustase peab olema vähemalt 12 576 eurot aastas ja saab olla maksimaalselt nii suur kui teie pensionikindlustuse aastane töötulu. Sissetulekupõhise töötuskindlustuskaitse eeldatavat minimaalset töist tulu 12 576 eurot aastas korrigeeritakse aasta palgakoefitsiendiga.

Kui olete YEL- või MYEL-kindlustusega ettevõtja, saab töötukassas valitav kindlustustase olla maksimaalselt teie pensionikindlustuses kinnitatud aastase töötulu suurune. Kui olete TyEL-kindlustatu, saate valida töötukassa jaoks maksimaalselt aasta brutosissetuleku suuruse kindlustustaseme. Teatage töötukassale valitud töine tulu alati kogu aasta tuluna. Töötukassa jaoks kindlustustaseme valimisel saate abivahendina kasutada meie kodulehel asuvat liikmemaksu- ja päevarahakalkulaatorit.

Alates 2015. aasta algusest saab liige kindlustada ennast töötuse vastu maksimaalselt pensionikindlustuse koondtöötulu määras. Näiteks kui teete ettevõtjana YEL- ja MYEL-kindlustusega töid, saate end meie juures kindlustada maksimaalselt eelmainitud kindlustuste töiste tulude (kinnitatud aastase töötulu) kokkuliidetud summa ulatuses.

 

Kindlustustase päevaraha alusena

Kui jääte töötuks, määrame teile töötuspäevaraha töötukassas valitud töise tulu põhjal. Päevaraha suurust arvutades arvestame teie töötukassa kindlustustaseme kuu keskmist väärtust töötusele eelnenud 15 kuu jooksul. Selle aja jooksul saame töötuskindlustuskaitse seaduse kohaselt arvestada teie töise tulu maksimaalselt 20% tõstmist. Kui tõstate valitud kindlustustaset rohkem kui 20%, peate tõstetud taset säilitama vähemalt 15 kuud, et saaksime töötuspäevaraha arvutamisel arvestada ka 20% ületavat osa. Päevaraha arvutamist ja seda, millel päevaraha põhineb, on täpsemalt selgitatud jaotises „Töötutele“.

 

Kindlustustaseme iga-aastane uuendamine

Kontrollige oma kindlustustaset kord aastas näiteks koos liikmemaksu arveldamisega ja andke vajaduse korral töötukassale teada uus kindlustustase. Kui töötukassas valitud kindlustustase põhineb YEL- või MYEL-kindlustusel, uuendame töötukassa kindlustustaset automaatselt kord aastas 1. jaanuaril töötaja pensioniseaduse kohase palgakoefitsiendiga. Kui te ei soovi, et me teie kindlustustaset uuendaksime, andke meile sellest eraldi teada, helistades näiteks klienditeenindusse.

Kindlustustaseme muudatused hakkavad kehtima alati kalendrikuu algusest ja siis saadame teile ka uue liikmemaksuarve. Uue kindlustustaseme saate meile teatada elektroonilise töötuluteatega, vabas vormis kirjaliku teatega või klienditeenindusse helistades.

 

Põhimaks

Põhimaks arvutatakse liikmesusajalt, mille pealt ei kogune tingimuste täitmiseks vajalikku ettevõtja tööstaaži. Põhimaks on 25% töötukassa madalaimast liikmemaksutasemest. 2018. aastal on põhimaks 44,89 eurot kogu kalendriaasta eest.

Põhimaksu arvestame liikmesusaja eest, mille ajal olete olnud tööturult eemal näiteks töövõimetuse või emapuhkuse tõttu. Põhimaks kohaldatakse teile ka siis, kui olete loobunud ettevõtluse jaoks võetavast pensionikindlustusest (YEL, MYEL, TyEL) või olete arvutanud pensionikindlustuse aastase töötulu väiksema kui 12 576 eurot aastas. Andke oma olukorra muutusest teada näiteks veebivormi kaudu või helistades klienditeenindusse.

Viime teid üle põhimaksu maksjate hulka, kui teie teade on kohale jõudnud. Põhimaksu arvestamine algab teie teatele järgneva kuu algusest. Küsime teilt kord aastas teavet selle kohta, kas põhimaksu kehtestamise põhjus on ikka olemas. Teie selgituse põhjal me kas jätkame põhimaksu arveldamist või hakkame taas küsima palgakoefitsiendiga korrutatud kindlustustaseme põhist liikmemaksu. Põhimaks kehtib seni, kuni selleks on olemas põhjus.